Ele­ver får id­rot­ta i gym­met

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Nu kan ele­ver­na på Val­len­tu­na gym­na­si­um få ha id­rotts­lek­tio­ner på Sports Club. Det­ta ef­ter ett av­tal teck­nats mel­lan Barn- och ung­doms­för­valt­ning­en och Sports Club.

– Idrotts­lä­ra­ren tar med klas­sen till Sports Club och det in­ne­bär fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för oss. Det är ett jät­te­bra till­fäl­le att tänka” vad är det vi in­te be­hö­ver gö­ra i id­rotts­hal­len, vad är det ele­ver­na kan ha nyt­ta av att gö­ra nå­gon an­nan­stans”? Vi har ju re­dan ishal­len och sim­bas­säng­en, men det här blir yt­ter­li­ga­re ett kom­ple­ment, sä­ger gym­na­si­ets rek­tor Johan Klint­berg.

De ele­ver som går id­rotts­pro­gram på Val­len­tu­na gym­na­si­um har ett dag­kort på gym­met, lik­som de som går in­tro­duk­tions­pro­gram­met in­di­vi­du­ellt val.

– Ele­ver­na på in­di­vi­du­ellt val är den elev­grupp som rör sig minst, men vi har sett hög­re när­va­ro och bätt­re re­sul­tat ef­ter den sats­ning­en, sä­ger Johan Klint­berg.

An­led­ning­en till sats­ning­ar­na är att ele­ver­na ska ta stör­re an­svar för att rö­ra sig mer.

– Vi vet att ju mer man rör på sig, desto bätt­re pre­ste­rar man tan­ke­mäs­sigt.

FOTO: MOST PHOTOS

STÖR­RE MUSKLER. Star­ka­re ele­ver är vad Val­len­tu­na gym­na­si­um hop­pas på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.