”Be­hövs in­sat­ser om etik i sko­lan”

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Er vi­sion för bo­stads­po­li­ti­ken?

– Kom­mu­nen har ett om­fat­tan­de bygg­pro­gram för de när­mas­te åren med bland an­nat många hy­res­rät­ter. Det bygg­pro­gram­met stöd­jer vi. Hur ska ni gö­ra Vallentuna tryg­ga­re?

– Det be­hövs in­sat­ser i grund­sko­la och gym­na­si­um om etik, det vill sä­ga om frå­gor som rör re­spek­ten för med­män­ni­skor. Ökad po­lisnär­va­ro ge­nom åter­öpp­nad po­lis­sta­tion. Er vik­ti­gas­te sats­ning för att öka integ­ra­tio­nen?

– Integ­ra­tions­ar­be­tet be­hö­ver re­sur­ser och kom­pe­tens i sko­la och sam­häl­le. Kan be­hö­vas mer av stat­ligt stöd. Er vik­ti­gas­te skolsats­ning?

– Vi häl­sar In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka Sko­lan väl­kom­men till kom­mu­nen. Fle­ra skol­lo­ka­ler be­hö­ver rustas. Er vik­ti­gas­te tra­fik­sats­ning?

– Roslags­ba­nan till Stock­holms Cen­tral och se­na­re till Ar­lan­da via Rim­bo i sam­ar­be­te med lands­ting­et, som har an­svar för kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

KRIST­DE­MO­KRA­TER­NA Stig Ny­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.