”Bygg bort otryg­ga plat­ser”

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Er vi­sion för bo­stads­po­li­ti­ken?

– Ing­en ska be­hö­va flyt­ta från kom­mu­nen mot sin vil­ja, Vallentuna ska ta sin an­del av ny­an­län­da. Byg­ga minst 160 kli­mats­mar­ta kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra hy­reslä­gen­he­ter per år. Hur ska ni gö­ra Vallentuna tryg­ga­re?

– Byg­ga bort otryg­ga plat­ser, tex då­lig be­lys­ning. Fler mö­tes­plat­ser med liv och rö­rel­se. Fö­re­byg­gan­de ar­be­te i sko­la/fri­tids­verk­sam­het/ so­ci­al­tjänst och med psy­kisk ohäl­sa Er vik­ti­gas­te sats­ning för att öka integ­ra­tio­nen?

– Det är ci­vil­sam­häl­let och språ­ket som är nyc­keln till ar­be­te och in­klu­de­ring. Vi vill ha Kom­vux i Vallentuna till gläd­je för al­la som vill stu­de­ra i närmil­jön. Er vik­ti­gas­te skolsats­ning?

– Fler vux­na och lång­sik­tig bud­get. Gift­fri sko­la. Mer fy­sisk rö­rel­se, kul­tur- och na­tur­nä­ra ak­ti­vi­te­ter. Ing­en ska be­hö­va sö­ka sko­la ut­an­för kom­mu­nen av kva­li­tets­skäl. Er vik­ti­gas­te tra­fik­sats­ning?

– Mer cy­ke­lin­fra­struk­tur. Di­rekt­buss Åkers­ber­ga-Vallentuna-Ar­lan­da. Roslags­ba­nan till Ar­lan­da, Rim­bo och från Vallentuna till Ar­ninge re­se­cent­rum.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET Nick­las Ste­orn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.