Gran­nar var­nar för ny in­brotts­stra­te­gi

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lot­ten Eng­bom

I lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per var­nar boende ef­ter att de upp­täckt bland an­nat små streck på dörr­hand­ta­gen. Nå­got som an­tas va­ra ett sätt för in­brotts­tju­var att re­ka. Jan Ber­lin, po­lis i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by, be­rät­tar att de fått in någ­ra an­mäl­ning­ar om fö­re­mål som pla­ce­rats kring hu­sen i ett för­sök att ta re­da på om de boende är hem­ma.

– Det där på­går he­la ti­den. Det är allt från att man läg­ger en peng på trap­pen, nå­got på sop­tun­nan, en sop­kvast som man kanske lutar mot yt­ter­dör­ren. Har sa­ker- na in­te flyt­tats på kan de se att boende in­te är hem­ma, sä­ger han.

Att det dy­ker upp nya knep som tju­var­na an­vän­der sig av är en­ligt Jan Ber­lin vän­tat.

– Ja, jag är helt över­ty­gad om att de för­sö­ker ut­veck­la si­na me­to­der he­la ti­den, sä­ger han.

Där­e­mot be­rät­tar Jan Ber­lin att det lug­nat ner sig på in­brotts­fron­ten de se­nas­te vec­kor­na.

– Vi ha­de väl ett in­brott se­nas­te vec­kan, ne­re i Vigg­by­holm, vec­kan in­nan var det noll. Det är jät­te­bra. Det har fak­tiskt va­rit lug­na­re i som­mar än ti­digar­te år. Ju­ni var högt, ju­li och au­gusti var jät­telågt. Han fort­sät­ter: – Ty­värr bru­kar det kom­ma igång när det mörk­nar li­te och folk bör­jar job­ba. Vi har sett var­je år att siff­ror­na ökar. Det gäl­ler att va­ra vak­sam. Ta ett varv runt hu­set och se så att ingen­ting lig­ger ut­pla­ce­rat.

Han hop­pas dock att fler an­mä­ler om de ser att nå­gon re­kat vid hu­set.

– Jag tror att de fles­ta in­te an­mä­ler det där. Det är jät­te­bra om man hör av sig till oss. Vi mås­te få re­da på om det är nå­gon som är i om­rå­det och re­kar, sä­ger han.

VAR­NAR. Jan Ber­lin upp­ma­nar al­la att kol­la ef­ter ut­pla­ce­ra­de fö­re­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.