Stor gui­de: Här är hös­tens lopp

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

När: När: När:

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN FO­TO: MOSTPHOTOS

Lopp som loc­kat om­kring tu­sen del­ta­ga­re se­dan star­ten 2015. Start och mål­gång vid Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et. Lop­pet går se­dan längs en ba­na på 5 kilo­me­ter runt Djur­gård­brunns­vi­ken.6 ok­to­ber kloc­kan 13:00. Den som är su­gen på en re­jäl ut­ma­ning kan ta sig an Sörm­land UltraMa­rat­hon, 50 kilo­me­ter ter­räng­löp­ning. Start sker 150 me­ter bakom Mar­ku­s­kyr­kan i Björk­ha­gen, där­ef­ter sling­rar sig le­den vi­da­re ge­nom Nac­ka­re­ser­va­tet. Lö­par­na pas­se­rar golf­ba­nor, häst­ha­gar, torp och små sjö­ar. Må­let är be­lä­get vid Ru­dans Gård i Ha­ninge.13 ok­to­ber kloc­ken 10.00. NAC­KA­RE­SER­VA­TET. Sörm­land UltraMa­rat­hon sling­rar sig bland an­nat ge­nom Nac­ka­re­ser­va­tet. SPRINGLUST. Li­din­gölop­pet loc­kar mäng­der av lö­pa­re var­je år

Årets blö­tas­te och ga­ran­te­rat ski­ti­gas­te ter­räng­lopp äger rum i Gran­ham­mar i Kungs­äng­en. Här sätts styr­ka, ut­hål­lig­het och vil­ja på prov. Du kan väl­ja mel­lan att springa ny­he­ten 5 kilo­me­ter el­ler den klas­sis­ka di­stan­sen, 10 kilo­me­ter. Sam­ma dag er­bjuds även lop­pen Nattru­set och Kalv­ru­set.6 ok­to­ber kloc­kan 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.