TRAFIKFARA.

An­ta­let vilto­lyc­kor fort­sät­ter att öka från en re­dan hög ni­vå. Un­der årets sex förs­ta må­na­der in­träf­fa­de över 28 000 olyc­kor, vi­sar siff­ror från Na­tio­nel­la vilto­lycks­rå­det (NVR) som Ny­hets­by­rån Si­ren sam­man­ställt.

Vallentuna Nyheter - - MOTOR - Text: Fredrik Jo­hans­son

Ef­ter de tre stor­stads­lä­nen har Kal­mar län och Värm­land va­rit värst drab­bat hit­tills un­der 2018. Sto­ra vilt­stam­mar är en för­kla­ring till utvecklingen, en­ligt Fredrik Bergh, in­for­ma­tions­sek­re­te­ra­re på NVR.

– Sam­ti­digt har vi mer tra­fik än ti­di­ga­re. Som bil­fö­ra­re mås­te man bli myc­ket mer med­ve­ten om vad som rör sig in­till vägar­na, sä­ger han till Ny­hets­by­rån Si­ren.

To­talt i lan­det in­träf­fa­de fler vilto­lyc­kor un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri-ju­ni i år jäm­fört med sam­ma tid un­der 2017 – som i sin hel­het var ett dys­tert re­kor­dår i sam­man­hang­et.

Vid en jäm­fö­rel­se med förs­ta halv­å­ret 2016 blir skill­na­den än mer på­tag­lig. In­te minst rå­djur­so­lyc­kor­na, som står för den sto­ra ma­jo­ri­te­ten olyc­kor, har ökat kraf­tigt un­der de se­nas­te åren.

Stam­mar­nas till­växt gyn­nad

Mats Da­lén, län­s­an­sva­rig po­lis in­om Na­tio­nel­la Vilto­lycks­rå­det i Ble­kinge, tror sam­ti­digt att allt fler har vet­skap om att påkör­ning­ar­na mås­te an­mä­las.

– Det är fak­tiskt fort­fa­ran­de många som in­te har koll på reg­ler­na, men med­ve­tan­de­gra­den ökar suc­ces­sivt. In­te minst tack va­re mass­me­di­er­nas rap­por­te­ring, sä­ger Mats Da­lén till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Ti­di­ga­re års snö­fat­ti­ga, mil­da vint­rar i sö­der har gyn­nat vilt­stam­mar­nas till­växt. Hur årets

Det är fort­fa­ran­de många som in­te har koll på reg­ler­na, men med­ve­tan­de­gra­den ökar suc­ces­sivt.

svå­ra tor­ka kom­mer att på­ver­ka stam­mar­na – och där­med olyck­s­ta­len – är än så länge oklart. Mats Da­lén be­to­nar att det hand­lar om en ex­cep­tio­nell pe­ri­od vä­der­mäs­sigt.

– Man kan tän­ka sig att dju­ren kom­mer rö­ra på sig mer i jakt på vat­ten och att fo­der­bris­ten kan ge ut­slag läng­re fram. Men vi har ald­rig upp­levt en så här lång torr­pe­ri­od ti­di­ga­re så vi vet egent­li­gen in­te, sä­ger han till Si­ren.

Ris­ker­na ökar på hös­ten

Än så länge är det många lju­sa tim­mar på dyg­net och bra sikt längs med vägar­na. Ris­ker­na ökar un­der hös­ten, då dju­ren dess­utom är som mest i rö­rel­se.

– Det är de klas­sis­ka rå­den som gäl­ler för bi­lis­ter­na. Det vill sä­ga ex­tra för­sik­tig­het i gry­ning och skym­ning och att ha bra koll på skyl­tar­na. Vi mås­te ock­så bli bätt­re på att för­stå dju­rens be­te­en­de, sä­ger Fredrik Bergh till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.