Nu lever Lop­pan upp på nytt

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg

Kom­mu­nen me­nar att pro­jek­ten med fru­kost och ve­ge­ta­risk dag i Val­len­tu­nas sko­lor va­rit lyc­ka­de. Nu ver­kar det bli be­stå­en­de in­slag. I vint­ras in­för­de Val­len­tu­na kom­mun en dag i vec­kan då mat­se­deln va­rit helt ve­ge­ta­riskt i de kom­mu­na­la sko­lor­na. Nå­got som väck­te en del re­ak­tio­ner.

När test­pe­ri­o­den nu är över med­de­lar kom­mu­nens kost­chef Char­lot­te Münt­zing att den ve­ge­ta­ris­ka da­gen kom­mer be­stå. Hon upp­le­ver att ve­go­da­gen va­rit ett po­si­tivt in­slag bland ele­ver­na.

– Det är ing­en storm som har kom­mit till mig om man sä­ger så. Min upp­fatt­ning är att vi and­ra kans­ke tror att det är en stör­re grej med ve­ge­ta­risk dag, me­dan ele­ver­na in­te gör det, sä­ger Char­lot­te Münt­zing.

Fru­kost­sats­ning kvar

Se­dan ja­nu­a­ri för­ra året in­för­des fru­kost­sats­ning­ar i de kom­mu­na­la sko­lor­na för års­kurs sex och upp­åt samt Val­len­tu­na gym­na­si­um. Det­ta då många ele­ver upp­gav att de in­te åt fru­kost hem­ma.

Char­lot­te Münt­zing be- rät­tar att bå­de ele­ver, lä­ra­re, rek­to­rer och mat­per­so­nal tyc­ker att fru­kosten är ett bra in­slag. Ele­ver­na sä­ger att de kän­ner sig pig­ga­re och att man or­kar kon­cen­tre­ra sig på lek­tio­ner­na.

– Vi har sett att be­ty­gen i sko­lor­na har gått upp, det kan va­ra för att fler ele­ver har mer ener­gi. Val­len­tu­na kom­mun var bland de förs­ta i Stock­holm som in­för­de det här och jag tyc­ker det är ett lyc­kat pro­jekt, sä­ger hon.

Fru­kost­pro­jek­tet kom­mer att fort­sät­ta un­der hös­ten för att se­dan ut­vär­de­ras näs­ta år.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FULL FRULLERULLE. I de kom­mu­na­la sko­lor­na och Val­len­tu­na gym­na­si­um ser­ve­ras det fru­kost för att ele­ver­na ska or­ka he­la skol­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.