Re­na ra­ma lyc­ko­kas­tet när An­ni­ka sad­la­de om

An­ni­ka Adams sad­la­de om från IT-bran­schen till att bli ram­ma­ka­re. Nu dri­ver hon sin egen bu­tik i Val­len­tu­na Cent­rum – följ med till ra­mar­nas, fo­to­nas och kons­tens värld.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Be­rät­tat för: Hege Hellström

J ag har job­bat in­om IT i he­la mitt liv, och haft fo­to, in­red­ning och konst som hob­by.

År 2005 bod­de jag i Austra­li­en där jag fo­ta­de en hel del och då kom jag på att jag bor­de lä­ra mig ra­ma in mi­na eg­na bil­der. Tio år se­na­re slu­ta­de jag job­ba med IT och blev i stäl­let fullt ut pro­fes­sio­nell med ram­verk­stad.

Jag hop­pa­de av ek­orr­hju­let, jag vil­le sty­ra om mitt liv. Om jag fick gå ner i lön? Ja, men det går runt, och nu känns det jät­te­bra, ex­tremt kul! Kun­der­na bör­jar hit­ta hit till Atel­jéÖga, vi har fun­nits med bu­ti­ken i cent­rum i ett år nu.

Vi har ut­ställ­ning­ar med lo­ka­la konst­nä­rer och vi säl­jer även lo­kal konst på kom­mis­sion i bu­ti­ken. Det bäs­ta med det här job­bet är att man gör folk gla­da. De kom­mer in här och är spän­da på att få upp nå­got fint på väg­gen.

Det är al­la ty­per av mo­tiv, från eg­na fo­ton till lop­pis­fynd el­ler nå­got man ärvt el­ler köpt på en ut­ställ­ning.

Det som kom­mer in här bär of­ta på en histo­ria och det är ro­ligt att kun­na hjäl­pa till att för­e­vi­ga ett fint min­ne.

Jag hop­pa­de av ek­orr­hju­let, jag vil­le sty­ra om mitt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.