Vi mås­te be­va­ra gröns­kan i Stock­holm

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Mat­te

Un­der dagens pro­me­nad pas­se­ra­de jag det ho­ta­de Pålsun­det. Bör­ja­de räk­na tu­rist­bus­sar då fler kom på en gång. När jag kom till Mün­chen­bryg­ge­ri­et ha­de 19 bus­sar pas­se­rat. Även 3 tyng­re last­bi­lar. När jag vän­ta­de på fär­jan över Rid­dar­fjär­den pas­se­ra­de fler bus­sar till. In­te kons­tigt att vägen tar stryk med så myc­ket tung tra­fik. Kan man stop­pa tu­rist­bå­tar från att åka i Pålsun­det kan man stop­pa tu­rist­bå­tar från att åka på vägen.

Sen var det Norr Mä­lar­strand. Vil­ken öde­läg­gel­se! Ing­en gröns­ka kvar mot bi­lar och par­ke­ring­ar! Det som var klart var hemskt att se, och där dom höll på blir in­te bätt­re. Många ta­la­de om det­ta och jag hör­de ing­en som var po­si­tivt in­ställd till öde­läg­gel­sen. Ta­la­de med två tu­ris­ter som in­te trod­de si­na öron när dom hör­de att det vack­ra dom just pas­se­rat vid Rå­lamb­s­hovspar­ken ska för­stö­ras och bli li­ka öp­pet och ste­rilt som det som var klart. Ing­en för­står var­för all gröns­ka mås­te bort, ing­en för­står var­för det grö­na rum som ska­pats un­der lång tid ska sköv­las.

Stop­pa sköv­ling­en av vå­ra grö­na om­rå­den. Nu räc­ker det, stop­pa öde­läg­gel­sen av Norr Mä­lar­strand!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.