Kom­mu­nen vill flyt­ta Tobias från fa­mil­jen

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom

Val­len­tu­na­bon Tobias har downs syndrom och grav so­ci­al fo­bi. Ef­ter 13 år på ett bo­en­de i Val­len­tu­na­vill kom­mu­nen flyt­ta ho­nom – till Ti­erp. Det är hans sys­ter Lot­ta Ram­berg starkt kri­tisk till.

Lot­ta Ram­bergs bror Tobias, 31 år, har Downs syndrom, är au­tis­tisk och har grav so­ci­al fo­bi. När Tobias be­hov änd­rats fö­re­slår kom­mu­nen ett nytt bo­en­de i Ti­erp, trots att he­la hans fa­milj bor i Vallentuna. För 13 år se­dan flyt­ta­de Lot­ta Ram­bergs bror Tobias till Bälls­ta ser­vice­bo­en­de. Tobias må­en­de har bli­vit säm­re och han har klas­sats om till det störs­ta vård­be­ho­vet.

Ny­ti­da, som dri­ver Bäll­sta­bergs ser­vice­bo­en­de, har sagt upp Tobias plats och där­för mås­te han flyt­ta.

– De sä­ger att han fått änd­ra­de och stör­re be­hov av vård. Men han har haft sam­ma be­hov av vård, ba­ra det att han in­te fått det till­go­do­sett, sä­ger Lot­ta.

”Sam­ma per­so­naltät­het”

Lot­ta upp­le­ver att det bli­vit fär­re per­so­nal per an­tal bru­ka­re. Men en­ligt Fred­rik von Malm­borg, sek­tor­chef på Ny­ti­da, stäm­mer det in­te.

– Det har in­te änd­rats någon­ting, vi har sam­ma per­so­naltät­het. Men det är be­ho­vet på form av bo­en­de som änd­rats. Han bor i ser­vice­bo­stad, egen lä­gen­het. Kom­mu­nen har gjort be­döm­ning­en att poj­ken skul­le be­hö­va bo i grupp­bo­stad, sä­ger han.

– Jag upp­le­ver att vi, till­sam­mans med kom­mu­nen och fa­mil­jen, för­sö­ker hit­ta de bäs­ta lös­ning­ar­na för ho­nom.

I stäl­let har kom­mu­nen fö­re­sla­git ett bo­en­de i Ti­erp, nå­got som Lot­ta är väl­digt kri­tisk till.

– Vi bor i Vallentuna he­la fa­mil­jen. Mi­na för­äld­rar är gam­la, min pap­pa är 77 år och bör nog in­te kö­ra så långt som till Ti­erp. De kom­mer in­te kun­na häl­sa på Tobias, och då sit­ter han i Ti­erp och har he­la sin fa­milj i Vallentuna.

– Vi är de en­da Tobias har. Det är omänsk­ligt.

Lot­ta har fått hö­ra av kom­mu­nen att det in­te finns nå­gon le­dig plats i nå­gon när­lig­gan­de kom­mun.

– Tyc­ker kom­mu­nen in­te att det finns nå­got bo­en­de i nå­gon när­lig­gan­de kom­mun så att Tobias in­te be­hö­ver flyt­ta bort från allt han kän­ner till och sin fa­milj? Det är en ka­ta­strof.

”Är in­te bra”

Da­vid Gyl­len­strå­le, tf so­ci­al­chef i Vallentuna, kan in­te ut­ta­la sig om in­di­vidären­det men sä­ger att det är brist på plat­ser på ser­vice- och grupp­bo­stä­der in­om kom­mu­nen.

– Ibland kan det va­ra så att det in­te finns nå­gon in­tern el­ler ex­tern ut­fö­ra­re in­om kom­mu­nen som har kom­pe­tens att han­te­ra ett visst vård­be­hov. Vårt förs­ta fo­kus är att kun­den ska få sitt vård­be­hov om­hän­der­ta­get, sä­ger han.

– Vi vet hur vik­tigt det är med när­he­ten till fa­milj, men finns in­te den val­möj­lig­he­ten mås­te vi tit­ta ut­an­för kom­mu­nen. Men det är in­te bra när vi be­hö­ver pla­ce­ra en kund långt ifrån sin fa­milj.

Att flyt­ta en Val­len­tu­na­bo över el­va mil från sin hem­kom­mun, vad sä­ger du om det?

– Då har myn­dig­hets­ut­öv­ning­en gjort en be­döm­ning att det är det när­mas­te stäl­let där vi hit­tar ett bo­en­de där den här män­ni­skan får sitt be­hov till­go­do­sett, sä­ger Da­vid Gyl­len­strå­le och fort­sät­ter:

– El­va mil, det är långt, det kan jag hål­la med om. Men må­let är att vi ska ut­veck­la så myc­ket vi kan in­om Vallentuna kom­mun, så att vi ska kun­na ta hem kun­der som bor ut­an­för om de öns­kar det.

FO­TO: PRIVAT

FA­MIL­JEN. Lot­ta Ram­berg, här med brö­der­na Tobias och Mat­ti­as Engs­tedt, käm­par för att Tobias ska få stan­na i Vallentuna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.