SAHAR VILL SE FLER HJ LPANDE H NDER

En Val­len­tuna­fo­to­graf har ta­git bil­der i en upp­märk­sam­mad ny bok, Stock­holms na­tur. Här be­rät­tar hon om kär­le­ken till na­tu­ren – och tviv­len över sin för­må­ga som fo­to­graf.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Hege Hellström

S edan hon var li­ten har Fri­da Her­mans­son va­rit in­tres­se­rad av fo­to­gra­fi och na­tur.

– Jag tit­ta­de på al­la na­tur­pro­gram som jag kom över och dröm­de om att bli na­tur­fil­ma­re. Det fanns en kär­lek till na­tur och djur, sä­ger fo­to­gra­fen Fri­da Her­mans­son.

I fa­mil­jen fanns många konst­nä­rer men själv fick hon ald­rig till det när hon skul­le ri­ta och må­la. Hen­nes pap­pa gav hen­ne en ka­me­ra när hon var åt­ta år och som 13-åring fick hon en di­gi­tal system­ka­me­ra.

– Då kun­de jag ut­tryc­ka mig, sä­ger Fri­da.

I 20-års­ål­dern kom tviv­len och hon slu­ta­de fo­to­gra­fe­ra och job­ba­de som gra­fisk form­gi­va­re.

– Jag brom­sa­de mig själv och tänk­te att al­la and­ra var myc­ket bätt­re. Men så bör­ja­de jag fo­to­gra­fe­ra i job­bet och be­stäm­de mig för att ta upp na­tur­fo­to­gra­fe­ring­en igen.

Fick va­ra lä­ra­re åt Anders Lun­din

Ef­ter oli­ka kur­ser och works­hops och en hel del fo­to­gra­fe­ring i närmil­jön blev Fri­da Her­mans­son upp­ma­nad att vi­sa upp si­na bil­der.

– När jag väl vå­ga­de gö­ra det, och skaf­fa en hem­si­da, så hän­de det sa­ker.

I dag ar­ran­ge­rar Fri­da Her­mans­son fo­to­re­sor, bland an­nat till Sval­bard, hål­ler fo­to­kur­ser och fö­re­drag.

– Jag fick med­ver­ka i tv-pro­gram­met ”Mitt i Na­tu­ren” där jag skul­le lä­ra Anders Lun­din att fo­to­gra­fe­ra bå­de bok­skog och sva­nar, be­rät­tar Fri­da.

Fri­da Her­mans­son sä­ger att det gäl­ler att in­te lyss­na på de ne­ga­ti­va rös­ter­na ut­an fort­sät­ta för­sö­ka.

– Det är otro­ligt hård kon­kur­rens in­om fo­to­gra­fe­ring, men det är ba­ra att käm­pa på, lä­ra sig mer och mark­nads­fö­ra sig. Få en iden­ti­tet som fo­to­graf och se­dan kom­ma ut med bil­der­na.

Ak­tu­ell med bok

Så till det se­nas­te sam­man­hang­et som Fri­da Her­mans­son synts i: bo­ken ”Upp­le­vel­ser i Stock­holms na­tur”, som gui­dar till stads­nä­ra na­tur i Stock­holm.

– Jag har sam­ar­be­tat med en av för­fat­tar­na i fle­ra år och kun­de bi­dra med bil­der som jag re­dan ha­de från närom- rå­det i Vallentuna och Bo­gesunds­lan­det, men fick även i upp­drag att ge mig ut och ta fler bil­der. Var­för tror du att bo­ken bli­vit så upp­märk­sam­mad?

– Det känns som att det finns ett be­hov, man vill ut i na­tu­ren för att man mår väl­digt bra av den. Många har en läng­tan, men kanske in­te vet hur en­kelt det kan va­ra och att det kan fin­nas fan­tas­tis­ka plat­ser närm­re än man tror. Vil­ken är ditt fa­vo­ri­tres­mål för fo­to?

– Sval­bard är väl­digt svårsla­get, det är så­dan otro­lig vild­mark – näs­tan inga vägar alls, man får ta sig fram med sko­ter el­ler båt. Det kan gå fle­ra da­gar in­nan man ser en an­nan båt el­ler män­ni­ska. Sval­bard är vilt, ge­nu­int och otro­ligt vac­kert. Ber­gen, vy­er­na, isen, och såklart djur­li­vet med is­björ­nar, po­lar­rä­var, val­ros­sar, sä­lar, va­lar och ett otro­ligt rikt få­gel­liv. Hur är det att fo­ta ”hem­ma­vid” ef­ter att du va­rit på en så­dan plats?

– Det kan va­ra en li­ka stor upp­le­vel­se, det är på oli­ka sätt. När man åker iväg på en stor re­sa ska allt stäm­ma, vä­der, vind, djur och na­tur, sä­ger Fri­da.

– För­de­len med att ha ett om­rå­de som Ang­arns­sjöäng­en i sin närmil­jö är att jag kan kom­ma dit of­ta, året runt. Jag kan åka dit vid ett visst ljus, ska­pa mi­na eg­na bil­der och job­ba ige­nom mo­ti­vet. Man kan lä­ra kän­na om­rå­det väl­digt väl.

Jag kan åka till Ang­arn­sjön vid ett visst ljus, ska­pa mi­na eg­na bil­der och job­ba ige­nom mo­ti­vet. Man kan lä­ra kän­na om­rå­det väl­digt väl.

FO­TO: MOA GÜNES

PÅ RE­SAN­DE FOTOFOT. Fri­da Her­mans­son fo­tar gär­na hem­ma i Vallentuna – men även på Sval­bard.

FO­TO: FRI­DA HER­MANS­SON

Dov­hjort i snö.

Vil­da val­len­tu­na­bor – le­kan­de rä­vung­ar.

Torn­falk på spa­ning över Ang­arns­sjöäng­en.

Mor­gon­dim­ma över Ang­arns­sjöäng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.