För­valt­ning 30 mil­jo­ner back – igen

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hege Hellström Lot­ten Eng­bom nor­rort@di­rekt­press.se

Som vi ti­di­ga­re rap­por­te­rat gick so­ci­al­för­valt­ning­en i Vallentuna back 32,7 mil­jo­ner kro­nor år 2017. Un­der­skot­tet för år 2018 ver­kar bli näs­tan li­ka stort – just nu är pro­gno­sen minus 30 mil­jo­ner. – Det be­ror på att bud­ge­ten är satt för lågt. Men det är in­te som för­ra året, nu har vi koll på ut­gif­ter­na, sä­ger Torbjörn Ei­nars­son (C), ord­fö­ran­de i so­ci­al­nämn­den.

För att det­ta in­te ska ske även näs­ta år har man haft ett ex­tra­mö­te om bud­ge­ten för år 2019.

– Dis­kus­sio­ner­na på­går för att kom­mun­full­mäk­ti­ge ska kun­na läg­ga en fun­ge­ran­de bud­get för 2019, sä­ger Torbjörn Ei­nars­son. Vad blir kon­se­kven­ser­na? – Nu har vi ju han­te­rat det här ut­i­från att vi vet att bud­getra­men in­te räc­ker till för vå­ra verk­sam­he­ter. Vi har in­te haft am­bi­tio­nen att spa­ra in 30 mil­jo­ner ef­tersom att det va­rit ore­a­lis­tiskt. Vad är det som kos­tar? – Det är fle­ra verk­sam­he­ter som blir dy­ra­re, det mesta blir dy­ra­re var­je år. Eko­no­miskt bi­stånd har ökat gan- ska myc­ket ock­så. Kost­na­der för pla­ce­ring­ar av barn och ung­do­mar har ökat gans­ka myc­ket ock­så, sä­ger Torbjörn Ei­nars­son.

För­hand­ling på­går

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pa­ri­sa Lil­jestrand (M) sä­ger att bud­get­för­hand­ling­ar­na för 2019 på­går just nu.

– Jag kan in­te sä­ga hur bud­ge­ten kom­mer att se ut just nu, sä­ger hon.

Vad tän­ker du om un­der­skot­ten?

– Vi kan ba­ra kon­sta­te­ra att det finns ett an­tal verk­sam­he­ter som kos­tar myc­ket mer än de haft i sin ram. Vi kan ock­så kon­sta­te­ra att i och med att vi fick re­da på un­der­skot­tet för 2017 så sent, i ja­nu­a­ri i år, så var bud­ge­ten re­dan ta­gen, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand.

Hon fort­sät­ter:

– Det fanns inga möj­lig­he­ter att änd­ra det, ba­ra att för­sö­ka se till att hål­la på peng­ar­na där det går. Myc­ket är myn­dig­hets­styrt och det går in­te att på­ver­ka.

”Så många mil­jo­ner”

Op­po­si­tions­rå­det Jaa­na Til­les (S) me­nar att de här kost­na­der­na in­te går att ef­fek­ti­vi­se­ra bort.

– Det har vi re­dan sagt. Be­ho­ven kom­mer att fin­nas kvar, det går in­te att neg­li­ge­ra det och sä­ga att per­so­ner som har be­hov för­svin­ner. Som vi so­ci­al­de­mo­kra­ter sä­ger - om man in­te sat­sar på det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet kom­mer de här höga kost­na­der­na, sä­ger hon.

Til­les fun­de­rar på hur Mo­de­ra­ter­na ska kun­na änd­ra bud­ge­ten ut­an att hö­ja skat­ten.

– Det är så många mil­jo­ner, och vi har sto­ra be­hov även in­om sko­lan och för­sko­lan. Men det blir in­tres­sant att se hur för­sla­get ser ut, sä­ger Jaa­na Til­les.

Bud­get­för­sla­gen tas upp vid kom­mun­full­mäk­ti­ge i no­vem­ber.

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

UNDERSKOTT. Trub­bel i kom­mu­nal­hu­set – un­der­skot­ten fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.