Jag blir så less på folk i kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Vallentuna Nyheter - - NYHETER -

D et tycks va­ra gans­ka en­kelt att åka tun­nel­ba­na. Man in­vän­tar tå­get tills det rul­lar in på per­rong­en, när dör­rar­na öpp­nas kli­ver man på och se­dan sit­ter man el­ler står tills man ska av igen.

Men kol­lek­ti­våkar­vet­tet ver­kar va­ra kört i bot­ten. Och just det där med kol­lek­tiv ver­kar va­ra helt bort­glömt. För när jag ser mig om­kring på tun­nel­ba­nan ser jag in­di­vi­der som en­bart tän­ker på sig själ­va.

Jag stör mig på folk som lu­tar sig mot pin­nen när det är hund­ra mil­jar­der pers som vill hål­la i den. Och på män­ni­skor som går in på tun­nel­ba­nan in­nan and­ra hin­ner gå av.

Det stör mig att ni är så många som in­te fat­tar att man sät­ter sig längst in på ett sä­te, in­te yt­terst. Att för­sö­ka ta sig in till sä­tet som är le­digt in­nan­för kan ba­ra en eli­tak­ro­bat fixa på ett smi­digt sätt.

Men all­ra mig stör jag mig på att vi har pra­tat om al­la de här sa­ker­na i minst tio år, men att folk fort­fa­ran­de in­te fat­tar hur man ska be­te sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.