Kvin­na vil­se i sko­gen hit­tad av he­li­kop­ter

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Det var för­ra sön­da­gen som en 51-årig kvin­na och hen­nes hund tap­pa­de bort sig i na­tur­re­ser­va­tet i Brott­by nä­ra Brom­se­by­vä­gen. Hen­nes mo­bil ha­de då­ligt med bat­te­ri men hon lyc­ka­des ringa till po­li­sen för hjälp. Po­li­sen val­de att skic­ka ut en he­li­kop­ter som då lo­ka­li­se­ra­de kvin­nan tack va­re GPS:n i hen­nes mo­bil.

– Po­si­tio­ne­ring­en som man fick med mo­bi­len hjälp­te. Hon var väl­digt skär­rad över hän­del­sen och på­ver­kad av si­tu­a­tio­nen, men hon ha­de inga ytt­re ska­dor, sä­ger Mat­ti­as Till­berg, lo­kal­po­lis.

Det var tät ve­gi­ta­tion där kvin­nan be­fann sig men he­li­kop­tern lyc­ka­des lan­da på en plats nä­ra in­till. Kvin­nan och hun­den fick sen åka med he­li­kop­tern till plat­sen där hon par­ke­rat sin bil.

– Det var bra att he­li­kop­tern var le­dig och det är ett yp­per­ligt sätt att an­vän­da den på när en per­son är för­svun­nen, sä­ger Mat­ti­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.