Brott­by SK kla­ra för tre­an ef­ter dra­ma­tik

Brott­by SK åk­te till En­kö­ping i för­ra för att säk­ra se­rie­se­gern i di­vi­sion fy­ra. Vid se­ger skul­le allt va­ra klart – men i stäl­let blev det dra­ma­tiskt i slu­tet. BETADE AV HEL DI­VI­SION. Oav­gjort räck­te mot Fan­na BK Vi har i stort sett vun­nit allt som går, v

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Brott­by spe­la­de li­ka mot Fan­na BK, och kun­de där­med in­te jub­la di­rekt vid slut­sig­na­len. Om se­ri­etvå­an IFK Uppsa­la vann sin match skul­le de i stäl­let be­hö­va kva­la.

– De sista fem mi­nu­ter­na viss­te jag att mot­stån­dar­na de möt­te led­de med 1-0. Jag var in­te så jät­tener­vös, jag ha­de en po­si­tiv käns­la att det här skul­le gå vägen, sä­ger trä­na­ren Na­vid Ha­que.

Till slut stod det i al­la fall klart att Brott­by ta­git hem se­gern – och där­med är kla­ra för di­vi­sion tre.

– Då blev det en lätt­nad, ”fan vad skönt, vi tog hem se­gern i år igen”. Nu får vi spe­la di­vi­sion tre, vil­ket är kul för för­e­ning­en. Vi har ald­rig spe­lat så högt, det här var förs­ta gång­en vi spe­la­de i di­vi­sion fy­ra, sä­ger Na­vid Ha­que. igen skri­vit histo­ria, nå­got som lag­le­da­ren Torbjörn Wi­ik tror be­ty­der myc­ket även för or­ten.

– Hus­pri­ser­na kom­mer sti­ga. Nej, skämt åsi­do …. Men ihop med den här sto­ra Norr­kö­pings­mat­chen som sat­te Brott­by på kar­tan ska­par fram­gång­ar­na en stolt­het i byg­den.

– Det är sä­kert lät­ta­re att få fle­ra ung­do­mar till Brott­by SK. Det gäl­ler att ut­nytt­ja så­da­na här möj­lig­he­ter ock­så, de kom­mer in­te helt gra­tis.

”Kom­mer in­te bli lätt”

En­ligt Na­vid Ha­que är nu må­let att hål­la Brott­by SK kvar i di­vi­sion tre.

– Att gå upp från fy­ran till tre­an är ett gans­ka stort steg. Ni­vån är stor mel­lan di­vi­sio­ner­na. Tre lag åker ut, så det är en svår di­vi­sion att hål­la sig kvar i som ny­kom­ling. Det kom­mer in­te bli lätt, sä­ger han.

– Vi be­hö­ver li­te nytt folk in i trup­pen som vi kan byg­ga vi­da­re på. Jag har själv spe­lat på den ni­vån men det blir nytt för mig som trä­na­re. Det blir myc­ket mer tak­tiskt, det är skill­nad. Men det är nå­got jag ock­så får lä­ra mig.

Job­bet som hu­vud­trä­na­re i Brott­by är Na­vid Ha­ques förs­ta som trä­na­re. Att det gått så bra tac­kar han la­get för.

– Vi har i stort sett vun­nit allt som går, vi har över­pre­ste­rat bru­talt myc­ket. Allt har gått vår väg. Jag har haft tur att jag haft en trupp som lyss­nat och trott på mig.

Vad har du själv för mål nu?

– Just nu är tan­ken att jag är kvar till näs­ta år. Vi ska kol­la hur det blir med mas­sa and­ra frå­ge­tec­ken. Det är myc­ket kvar med själ­va led­nings­job­bet till näs­ta år. Men det ser gans­ka bra ut.

FO­TO: SO­FIE AL­STRÖM

FI­RAR. Brott­by fi­ra­de se­rie­se­gern med guld­hat­tar och cham­pagne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.