Hon vill få Nor­rort att hjäl­pa de ut­sat­ta

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Val­len­tu­na­bon Sahar Sjö­berg har star­tat en Fa­ce­book­grupp som ska få män­ni­skor att hjäl­pa ut­sat­ta i Nor­rort. Ge­nom att skän­ka klä­der, mat el­ler peng­ar hop­pas hon att fler kan få den hjälp de be­hö­ver. I sön­dags star­ta­de Sahar Sjö­berg Fa­ce­book­grup­pen ”Hjäl­pan­de Hand, Vallentuna, Upp­lands Väs­by, Tä­by, Dan­de­ryd”.

Me­ning­en med grup­pen är att den som vill ska kun­na skän­ka klä­der, mat och lik­nan­de till be­hö­van­de i Nor­rorts­om­rå­det. Även den som är i be­hov av nå­got ska kun­na skri­va i grup­pen.

In­spi­ra­tio­nen fick hon från grup­pen ”Fa­mil­je­hjäl­pen” som ver­kar i he­la Stock­holm.

Nu hop­pas hon att fe­no- me­net kan spri­da sig till fler i när­om­rå­det.

– Sist jag skul­le skän­ka via Fa­mil­je­hjäl­pen var det till en fa­milj som bod­de i Ha­ninge. Det tog fle­ra må­na­der in­nan de fick sa­ker­na på grund av att det var svårt att nå varand­ra, be­rät­tar Sahar Sjö­berg.

Enorm re­spons

När fa­mil­jen till­slut fick sa­ker­na fick Sahar en för­frå­gan av mam­man i fa­mil­jen om det fanns möj­lig­het för dem att få li­te vin­ter­klä­der till bar­nen. Då be­stäm­de sig Sahar för att skri­va på Fa­ce­book om det, och fick di­rekt gen­svar av and­ra.

– Folk bör­ja­de skän­ka hur myc­ket som helst och swisha­de mig för att jag skul­le kun­na hand­la till fa­mil­jen, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Då kän­de jag att det bor­de fin­nas nå­got lik­nan­de i Nor­rort där man kan hjäl­pa varand­ra. Al­la har in­te bil och på det här sät­tet blir det li­te när­ma­re till varand­ra.

Skän­ka vad som helst

När hon star­ta­de grup­pen fick hon di­rekt gen­svar. På en­dast två da­gar har grup­pen fått över 100 med­lem­mar.

Tan­ken är att den som be­hö­ver nå­got ock­så ska kun­na skri­va i grup­pen, och i viss mån kan även Sahar hjäl­pa till att hit­ta det som be­hövs. På så sätt kan den som be­hö­ver hjälp för­bli ano­nym. Den som är med i grup­pen kan skän­ka pre­cis vad som helst.

– Det finns en­sam­stå­en­de för­äld­rar som in­te har nå­got när de flyt­tar isär, per­so­ner som bli­vit ut­för­säk­ra­de och även and­ra i sam­häl­let som be­hö­ver hjälp att kom­ma igång med li­vet, sä­ger Sahar.

För egen del sä­ger hon att det känns här­ligt att kun­na hjäl­pa and­ra.

– Jag har all­tid ve­lat hjäl­pa män­ni­skor och har va­rit ung­doms­le­da­re och kon­takt­per­son. Det här är en su­per­b­ra grej och man mår själv bra när man hjäl­per and­ra.

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

VÄLGÖRARE. Sahar Sjö­berg har star­tat ini­ti­a­ti­vet Hjäl­pan­de Hand i Nor­rort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.