De­ras nya re­stau­rang ska ta Ne­a­pel till Tä­by

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Maria Svens­son

En äk­ta ita­li­ensk re­stau­rang slog upp dör­rar­na i Hä­ger­näs strand i vec­kan. Med bå­de Lunch och fi­ne di­ning. I tors­dags öpp­na­de Pi­at­to fres­cos sin nya re­stau­rang i Tä­by.

– Det känns kul att änt­li­gen öpp­na. Vi kom­mer ser­ve­ra nya mo­der­na piz­zor men be­hål­la den ru­sti­ka ita­li­ens­ka käns­lan, sä­ger äga­ren Vrej Att­land.

Ita­li­ens­ka rå­va­ror

Me­nyn stic­ker ut jäm­för med and­ra piz­ze­ri­or, med top­pings som fi­kon, ma­ri­ne­ra­de to­ma­ter, val­nöt­ter och äk­ta buf­fel­moz­za­rel­la. För­u­tom piz­za kom­mer det ser­ve­ras färsk pas­ta, kötträt­ter och för­rät­ter.

– Al­la rå­va­ror är från Ita­li­en och vi kom­mer gö­ra allt på Na­po­li­tanskt vis, även kockarna är där­i­från. Vi tyc­ker att det sak­nas en rik­tig ita­li­e­na­re i Tä­by i dag, sä­ger han.

Re­stau­rang­en kom­mer att ser­ve­ra lunch och på kväl­lar­na blir det fi­ne di­ning. Än har de in­te fått de­ras al­ko­hol­till­stånd, men en­ligt ägar­na kom­mer det de nä­mas­te da­gar­na.

– Vi mjuk­öpp­nar nu på tors­dag för att kom­ma igång men sen är tan­ken att även ba­ren ska öpp­na, sä­ger Vrej Att­land.

Var­för öpp­nar ni just i Hä­ger­näs?

– Vi fick er­bju­dan­det att va­ra här för tio år se­dan men då var det ba­ra skog runt om. I dag känns det som rätt tid att va­ra i Hä­ger­näs, sen är det ett plus med när­he­ten till bå­de Ar­ninge och Tä­by cent­rum, sä­ger Vrej Att­land.

Vad tän­ker ni in­för fram­ti­den?

– In­te näs­ta år men året ef­ter det kom­mer vi att sat­sa på sä­songs­ba­se­ra­de rå­va­ror, på hös­ten kan vi ha kan­ta­rel­ler till ex­em­pel. Sen har vi pla­ner på att även öpp­na upp i Dan­de­ryd, sä­ger Vrej Att­land.

FO­TO: MARIA SVENS­SON

FÖRVÄNTANSFULLA. Alex Ka­ra­oghla­ni­an, Vrej Att­land, Yu­ri Larsson är tag­gad in­för öpp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.