Ang­arn­grup­pen tog hem förstap­lats i mil­jö­täv­ling

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

För de­ras en­ga­ge­mang med flo­ra och fau­na kring Angarn till­de­las nu Ang­arn­grup­pen årets mil­jöpris av Världs­na­tur­fon­den. Nu vän­tar fort­satt hårt ar­be­te och ett di­plom av kung­en. Var­je år de­lar Världs­na­tur­fon­den, WWF, ut pris till mil­jö­hjäl­tar för de­ras en­ga­ge­mang för kli­ma­tet och na­tu­ren. En av de no­mi­ne­ra­de var Ang­arn­grup­pen, som no­mi­ne­rats för ar­be­tet med att be­va­ra mil­jön runt Ang­ars­sjöäng­en. Nu står det klart att de tog hem se­gern i ka­te­go­rin Bi­o­lo­gisk mång­fald.

– Det var över­ras­kan­de att vi ens var påtänk­ta när no­mi­ne­ring­en gjor­des, men det är klart att det är jät­te­ro­ligt att få ett så­dant här er­kän­nan­de. WWF är en väl­re­nom­me­rad or­ga­ni­sa­tion. Vi är en ren ide­ell verk­sam­het, al­la är fri­vil­li­ga och vi ar­be­tar ut­an eko­no­misk vin­ning, sä­ger Ang­arn­grup­pens ord­fö­ran­de Gun­nar Hes­se.

Får di­plom av kung­en

Grup­pen bil­da­des på 70-ta­let för att mot­ar­be­ta byg­gan­det av en stad där Ang­arns­sjöäng­en lig­ger. Idag be­va­kar de för­u­tom få­gel­li­vet in­om na­tur­re­ser­va­tet även hel­he­ten, att sjö­äng­en och mil­jön run­tom­kring be­va­ras. Ang­arn­grup­pen har cir­ka 300 med­lem­mar och sam­ar­be­tar bå­de med läns­sty­rel­sen och Vallentuna kom­mun.

Den 10 ok­to­ber kom­mer Gun­nar Hes­se och en till från sty­rel­sen va­ra på plats på Ul­riks­dals slott för att mot­ta ett di­plom av kung Carl XVI Gustaf.

– Det här spor­rar oss yt­ter­li­ga­re och vi kom­mer att fort­sät­ta job­ba på i van­lig ord­ning, sä­ger han.

Årets mil­jö­hjäl­te är ett pris som de­lats ut se­dan 2010 av WWF. För­u­tom ka­te­go­rin Bi­o­lo­gisk mång­fald de­la­des pri­ser ut i ka­te­go­ri­er­na Kli­mat och eko­lo­gis­ka fotav­tryck och Årets unga mil­jö­hjäl­te­pris, som de­la­des ut för förs­ta gång­en i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.