”Det är Tä­by­bor som smit­å­ker”

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I Dan­de­ryd finns fle­ra tra­fik­prop­par, och på morg­nar och ef­ter­mid­da­gar sling­rar sig kö­er­na fram. Po­li­ti­ker­na me­nar att tra­fi­ken mås­te kon­cen­tre­ras till E18, och att Tä­by­bor­na in­te ska kö­ra smit­vä­gar ge­nom Ene­by­berg och Djurs­holm. Ett stäl­le där det of­ta blir kö­er, främst på morg­nar och ef­ter­mid­da­gar, är Ene­by­bergs­vä­gen. Myc­ket hand­lar om den ge­nom­farts­tra­fik som kom­mer från Tä­by, som Dan­de­ryd job­bar för att mins­ka.

– Den tra­fi­ken bör av­le­das fö­re Dan­de­ryd, att de tar sig ut på E18 istäl­let. Det är in­te me­ning­en att man ska an­vän­da en pa­ral­lell väg, det är gans­ka oac­cep­ta­belt där, sä­ger Siv Sahl­ström (C), op­po­si­tions­råd.

Vägen har byggts om, just i ett för­sök att för­hind­ra ge­nom­farts­tra­fik.

– Vi flyt­ta­de varan­nan buss­håll­plats ut i kör­fäl­tet, det in­ne­bär att det blir kö­er. Vad som hän­der just nu är att man byg­ger om vid Roslags-Näs­by och då tar Tä­by­bor­na gär­na vägen ge­nom Ene­by­berg, sä­ger Bengt Syl­van (L), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

En­ligt Syl­van har dock has­tig­he­ten sänkts med cir­ka 11 pro­cent och tra­fik­mäng­den med 10 pro­cent ef­ter att tra­fik­lös­ning­ar­na gjor­des.

Kon­cent­ra­tion till E18

Etapp två, mel­lan Tä­by­vä­gen och Björk­vä­gen är dock kvar att åt­gär­da, och kanske kan det­ta un­der­lät­ta nå­got för tra­fi­ken.

– Där är det tre ly­sen som gör att det stop­par upp, där skul­le man kun­na hit­ta en bätt­re lös­ning, sä­ger Bengt Syl­van.

I Dan­de­ryd vill man kon­cen­tre­ra tra­fi­ken till E18, även om det re­dan i dag upp­står kö­er där.

– Tra­fi­ken på E18 kan vi in­te gö­ra nå­got åt, för det är den en­da vägen som går ge­nom oss. Men man ska sam- la allt på sam­ma stäl­le och ta pro­ble­met där. En tun­nel­för­lägg­ning lig­ger vis­ser­li­gen långt fram i ti­den men det mins­kar i al­la fall bul­ler, sä­ger Siv Sahl­ström.

Vill för­hand­la med Tä­by

Dan­de­ryds kom­mun vill ha en buss­håll­plats vid Dan­de­ryds gym­na­si­um, på E18, för att få fler att stäl­la bi­len.

– Allt som kan gö­ra att folk tar kol­lek­tiv­tra­fik är bra. Där­för ser vi till att vi saltso­par cy­kel­ba­nor­na på vin­tern, sä­ger Bengt Syl­van.

Bå­de Sahl­ström och Syl­van po­äng­te­rar att en av­gö­ran­de fak­tor är tun­nel­ba­na norrut.

– Tun­nel­ba­na till Tä­by är A och O. Att man val­de Roslags­ba­nan var väl­digt ne­ga­tivt för E18 och Dan­de­ryd, sä­ger Bengt Syl­van.

– Om man ha­de en sta­tion i Ar­ninge med en stor in­farts­par­ke­ring så skul­le det mins­ka tra­fi­ken på E18.

Siv Sahl­ström po­äng­te­rar att man mås­te för­hand­la med Tä­by för att lö­sa pro­ble­men längs Ene­by­bergs­vä­gen.

– Vi har ti­di­ga­re dis­ku­te­rat att man ska stop­pa ge­nom­farts­tra­fi­ken i Ene­by­berg. Det är li­te mer dras­tiskt, men det kan man tän­ka sig, sä­ger hon.

För­hind­ra ge­nom­fart

Bengt Syl­van ser dock in­te det­ta som ett al­ter­na­tiv.

– Nej, vi kan in­te för­hind­ra, sät­ta upp någ­ra bom­mar el­ler por­tar. När Dan­de­rydsbor­na ska till Tä­by cent­rum el­ler Hag­by­tip­pen, då mås­te vi ta de­ras vägar. Man mås­te tit­ta li­te hög­re än ba­ra på sin egen kom­mun.

Dä­re­mot tror han att den ge­nom­farts­tra­fik som kom­mer från Näs­by­park ge­nom Djurs­holm kan för­hind­ras.

– Där är ock­så smittra­fik för att man byg­ger om bor­ta i Roslags-Näs­by. Där har vi stör­re möj­lig­he­ter att ut­ö­ka med an­ta­let chi­ka­ner och för­smal­ning­ar.

ENEBYBERGSSVÄGEN mel­lan En­hags­vä­gen och Gam­la Norr­täl­je­vä­gen. Kors­ning­en ENEBYBERGSSVÄGEN/ EDSBERGSVÄGEN vid Dan­de­ryds kyr­ka NORAGÅRDSVÄGEN GOLFVÄGEN MÖRBYGÅRDSVÄGEN in mot E 18. E 18 ge­nom he­la Dan­de­ryd. ENEBYBERGSSVÄGEN vid Ene­by­sko­lan. SVALNÄSVÄGEN/ YMERVÄGEN ÖSBYVÄGEN VENDEVÄGEN vid Djurs­holms torg. Här är Dan­de­ryds värs­ta tra­fik­prop­par:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.