Tä­by cent­rum stor­sat­sar på mat

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Maria Svens­son 073 982 79 52 maria.svens­son@di­rekt­press.se

En stor del av Tä­by Cent­rum ska för­vand­las till en ny plats där fo­kus ska va­ra på mat och um­gänge. Nå­got som ef­ter­frå­gats av be­sö­kar­na. På en skyllt vid den Nor­ra in­gång­en i Tä­by Cent­rum kan man ana att det på­går sto­ra pla­ner in­för fram­ti­den. Nu kan Tä­by ny­he­ter av­slö­ja att det kom­mer byg­gas ett helt nytt om­rå­det i Täb­ban - med fo­kus på mat.

– Vi kom­mer att ska­pa en helt ny plats där med ny de­sign och öpp­na ytor. Det kom­mer va­ra fo­kus på mat och matupp­le­vel­ser, sä­ger Lin­da Jen­sen cent­rum­chef för Tä­by cent­rum.

Om­rå­det kom­mer en­ligt en skylt som är upp­satt i gal­le­ri­an att va­ra fle­ra hund­ra kvadrat­me­ter stort. Men ex­akt hur stor det blir är osä­kert.

– Det är ett stort om­rå­de med vi kan i dags­lä­get in­te kom­mu­ni­ce­ra ex­akt hur många kvadrat­me­ter det blir, sä­ger Lin­da Jen­sen.

Hem­lig­hets­fullt

Den fram­ti­da mat­mec­kat kom­mer er­bju­da bå­de ta­ke away och möj­lig­het för sitt­plat­ser. I om­rå­det kom­mer man bland an­nat hit­ta mat­bu­ti­ken Pa­ra­di­set som in­rik­tar sig på eko­lo­gisk mat och na­tur­li­ga pro­duk­ter och även Cho­klad­fa­bri­ken. De åda bu­ti­ker­na öpp­nar i no­vem­ber.

Men vil­ka and­ra bu­ti­ker och hur om­rå­det kom­mer att se ut vill Tä­by Cent­rum hål­la för sig själ­va.

– Ja du, den som vän­tar på nå­got gott, sä­ger Lin­da Jen­sen och skrat­tar. Vi kom­mer gå ut med mer in­for­ma­tion se­na­re.

Du kan in­te sä­ga nå­got om vad som vän­tar?

– Det är in­te ba­ra en bu­tik el­ler en re­stau­rang vi öpp­nar, ut­an en helt ny de­sign, vi ska­par ett nytt rum för matglada med so­ci­al mö­tes­plat­ser, sä­ger Lin­da Jen­sen. Hon fort­sät­ter: – Det jag kan sä­ga är att det är en jät­tes­tor och kul hän­del­se för Tä­by och när vi när­mar oss öpp­ning­en kom­mer vi att bju­da in folk och man kom­mer se mer allt ef­tersom hur det tar form, sä­ger hon.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HEM­LIGT MATSTÄLLE. Tä­by cent­rums led­ning är hem­lig­hets­ful­la med vad mat­sats­ning­en in­ne­bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.