Här får stan en ny tak­bar

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Om­vand­ling­en av ”ban­kvar­te­ret” vid Ser­gels torg har hål­lit på ett drygt år. Bo­stä­der, soltrap­pa och en helt ny, 1 000 kvadrat­me­ter stor, tak­bar vän­tar stock­hol­mar­na in­om ett par år. Kon­tor, han­dels­y­tor, 34 bo­stä­der, ho­tell och en soltrap­pa mot Malmskill­nads­ga­tan byggs just nu för fullt i kvar­te­ret vid Ser­gels torg där SEB de se­nas­te 55 åren haft kon­tor. För drygt ett år se­dan bör­ja­de om­da­ning­en av en av sta­dens mest cen­tra­la plat­ser.

– Det lö­per på som det ska, det mesta av riv­ning­ar­na är gjor­da och det bör­jar kom­ma upp fa­sa­der. Vi har bör­jat byg­ga hu­set i den lilla ”tand­glug­gen” på Hamn­ga­tan ock­så, sä­ger An­na Ny­berg, fas­tig­hets­ut­veck­lings­chef på Va­sakro­nan.

Det blir dess­utom en ny 1 000 kvadrat­me­ter stor tak­bar, hälf­ten in­om­hus och hälf­ten ut­om­hus, som kom- mer att kun­na nås från Malmskill­nads­ga­tan.

– Den kom­mer att va­ra till­gäng­lig bå­de för hy­res­gäs­ter och all­män­he­ten. Det kom­mer att fin­nas en re­stau­rang i ga­tu­plan och his­sar upp till tak­ba­ren, sä­ger An­na Ny­berg.

En­ligt pla­nen ska byg­get va­ra klart 2020 och se­nast 2021 ska bli­van­de hy­res­gäs­ter va­ra på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.