Där­för höll vi kam­panj­dag för Fairt­ra­de i Vallentuna

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Ola Nordstrand

Ar­bets­grup­pen för Fairt­ra­de i Vallentuna ar­ran­ge­ra­de den 21 sep­tem­ber för tred­je året på Tu­na torg en Kam­panj­dag för Fairt­ra­de i Vallentuna.

Syf­tet med da­gen är främst att in­for­me­ra om Fairt­ra­de och ock­så för­sö­ka på­ver­ka Vallentuna kom­mun att cer­ti­fi­e­ra sig som en av drygt 70 kom­mu­ner i lan­det som en så kal­lad Fairt­ra­de Ci­ty.

Vi in­for­me­ra­de om Fairt­ra­de, bjöd på ba­na­ner, kaf­fe, te, cho­klad med me­ra och de­la­de ut rö­da ro­sor, allt såklart Rätt­vi­se­märkt. Det var ett stort in­tres­se från all­män­he­ten som lät sig väl sma­ka, ställ­de frå­gor, fick ba­na­ner och ro­sor.

Ar­bets­grup­pen be­står av re­pre­sen­tan­ter från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et, Väns­ter­par­ti­et, Svens­ka Kyr­kan/Vallentuna för­sam­ling och Åby­berg­s­kyr­kan. De två kyr­kor­na har va­rit cer­ti­fi­e­ra­de för Fairt­ra­de i många år och de tre par­ti­er­na har vid ett till­fäl­le var skri­vit mo­tio­ner till Kom­mun­full­mäk­ti­ge om att Vallentuna kom­mun bör ut­re­da möj­lig­he­ter­na att cer­ti­fie­ras som en Fairt­ra­de Ci­ty, dock ut­an re­spons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.