”Årets Val­len­tu­na­bor” får ett land­mär­ke åter­ska­pat

Ber­til Johansson och Gud­run Schön Johansson tog ini­ti­a­ti­vet att byg­ga upp kvar­nen igen. Nu har de bli­vit ut­nämn­da till ”Årets Val­len­tu­na­bor”.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text och fo­to: Lot­ten Engbom

Vad vi för­stått har kvar­nen be­tytt otro­ligt myc­ket för män­ni­skor i Vallentuna, det har va­rit ett land­mär­ke.

Det är någ­ra år se­dan nu, som Ber­til Johansson och Gud­run Schön Johansson bör­ja­de ar­be­ta för att kvar­nen i Vallentuna skul­le byg­gas upp igen. – Vi har en egen kvarn på Öland och min man gick en kurs i hur man tar hand om kvar­nar. En av le­dar­na sa vid nå­got till­fäl­le att han så gär­na vil­le byg­ga upp en ny kvarn. Då väck­tes den här idén, för den här kvar­nen i Vallentuna fanns ju in­te läng­re, sä­ger Gud­run.

För ini­ti­a­ti­vet har de nu bli­vit ut­nämn­da till ”Årets Val­len­tu­na­bor”.

– Det känns ju väl­digt äro­fyllt. Och ovän­tat, vi viss­te in­te ens om pri­set fanns. Men det är jät­te­ro­ligt, na­tur­ligt­vis, sä­ger Gud­run.

– Jag är väl­digt stolt över det här pri­set. Vi de­lar det med många do­na­to­rer, vi är up­pe i ett par mil­jo­ner i do­na­tio­ner. Ut­an det ha­de det in­te gått, sä­ger Ber­til.

Att kvar­nen be­ty­der myc­ket för Val­len­tu­na­bor­na har de verk­li­gen in­sett nu.

– De re­ak­tio­ner vi fått är otro­li­ga. Vad vi för­stått har kvar­nen be­tytt otro­ligt myc­ket för män­ni­skor i Vallentuna, det har va­rit ett land­mär­ke. Det var en stor sorg för al­la Val­len­tu­na­bor när den brann ner, sä­ger Gud­run.

– En gran­ne sa ”förs­ta gång­en jag grät i mitt liv var när kvar­nen brann”. Då för­står man vad den be­tytt.

Snart kom­mer även ving­ar­na att va­ra på plats. De till­ver­kas just nu på Öland. Vad kvar­nen se­dan ska an­vän­das till kom­mer kom­mu­nen att be­stäm­ma.

– Det är upp till Val­len­tu­na­bor­na att kom­ma med för­slag på vad man kan gö­ra in­ne i kvar­nen, sä­ger Ber­til.

Det sak­nas fort­fa­ran­de ung­e­fär 700 000 kro­nor för att kvar­nen helt ska bli fär­dig, så jak­ten på do­na­tio­ner fort­sät­ter. Dess­utom har Ber­til en ny dröm.

– Vi har träf­fat en del som sagt att det le­gat en kvarnstu­ga här. Det är näs­ta mål, att kun­na byg­ga upp den, sä­ger han.

Ef­ter många om och men, och hår­da­re ar­be­te än vad de trott, kan de nu tit­ta på den åter­upp­bygg­da kvar­nen.

– Det är helt fan­tas­tiskt, mäk­tigt. Det går att ge­nom­fö­ra någon­ting, fast man in­te tror det, sä­ger Gud­run.

– Det som var för­vå­nan­de var att det gick att änd­ra på ett be­slut. Där­för vill jag på­min­na in­vå­nar­na i Vallentuna om att man kan gö­ra skill­nad, sä­ger Ber­til. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.