BILKAOS

Vi tit­tar när­ma­re på Val­len­tu­nas värs­ta tra­fik­prop­par

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg

Lind­holms­vä­gen är en av vägar­na i kom­mu­nen som of­ta upp­levs som för smal sam­ti­digt som has­tig­he­ten är för hög. En en­kät görs nu av kom­mu­nen och tra­fik­sä­ker­he­ten ska ses över och åt­gär­der tas fram.

– Tra­fik­ver­ket kom­mer även att le­da en lik­nan­de stu­die kopp­lad till Ar­ninge- och Nor­rorts­le­den, vil­ket Val­len­tu­na kom­mun kom­mer va­ra en sam­ar­bets­part­ner till, sä­ger Mimmi Ska­re­li­us Lil­le, tra­fik­pla­ne­ra­re på kom­mu­nen.

Be­hö­ver för­läng­as

Op­po­si­tions­rå­det Jaa­na Til­les (S) hål­ler med om att Lind­holms­vä­gen be­hö­ver åt­gär­das.

– Per­son­li­gen tyc­ker jag att Lind­holms­vä­gen är väl­digt smal och att det sak­nas vägre­nar. Vi kan byg­ga hur myc­ket som helst, men om in­te väg­sy­ste­met och kol­lek­tiv­tra­fi­ken häng­er ihop blir det in­te at­trak­ti­va bo­en­de­mil­jö­er i Val­len­tu­na, sä­ger hon.

Vi­da­re an­ser hon att kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska ha sin egen fil he­la Ar­ning­e­le­den. Nå­got som kan bli ak­tu­ellt är en för­läng­ning av Ar­ning­e­le­den, där man fun­de­rat på om det går att läg­ga en del ut­av för­läng­ning­en un­der mar­ken.

– Man skul­le kun­na se om det gör att gö­ra lös­ning­ar för att be­va­ra na­tu­ren så myc­ket det går. Men det är ba­ra vå­ra lek­man­na­tan­kar och mås­te för­ank­ras med sak­kun­ni­ga, sä­ger Til­les.

På­gåen­de sam­tal

Även kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pa­ri­sa Lil­jestrand (M) an­ser att myc­ket bör gö­ras kring in­fra­struk­tu­ren i Val­len­tu­na. Hon me­nar att bå­de till- och från­far­ter i kom­mu­nen samt en­skil­da vägar be­hö­ver för­bätt­ras för att hål­la en tra­fik­sä­ker­hets­mäs­sig stan­dard.

– Det finns ett par vägar som har hög­re pri­o­ri­tet; vis­sa rå­der vi själ­va över, and­ra är Tra­fik­ver­kets. Strå­ket Lind­holms­vä­gen och Ar­ning­e­le­den är en av de vägar där kom­mu­nen har ett an­svar över hal­va vägen och Tra­fik­ver­ket res­ten, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att kom­mu­nen har ett på­gåen­de sam­tal om Ar­ning­e­le­den med Tra­fik­ver­ket och att man le­gat på dem i fle­ra år.

– Tra­fik­ver­ket gör var­je år en bud­get där man be­stäm­mer ett an­tal ob­jekt som ska fi­nan­sie­ras och gö­ras en åt­gärds­fall­stu­die kring. Tra­fik­ver­ket har sagt att Ar­ninge ingick i de­ras pri­o­ri­te­ring, jag hop­pas att de står fast vid det, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand.

– Vi ser att det all­tid är tra­fik och kö un­der morg­nar och ef­ter­mid­da­gar. Men dess­utom be­las­tas vägen yt­ter­li­ga­re av den bygg­na­tion som sker i cen­tra­la Val­len­tu­na och i Kristi­ne­berg.

Bol­len hos Tra­fik­ver­ket

Även väg 268, Väs­by­vä­gen, ska ha av­sat­ta peng­ar i läns­pla­ner en­ligt Pa­ri­sa Lil­jestrand.

– Där har vi haft långa dis­kus­sio­ner med Tra­fik­ver­ket och Upp­lands Väs­by kom­mun om hur peng­ar­na ska an­vän­das och hur tra­fik­sä­ker­hets­åt­gär­der­na ska lö­sas.

Hon be­rät­tar att man lan­dat i att en om­drag­ning av vägen skul­le av­hjäl­pa tra­fi­ken och rä­ta ut Grana­kur­van. Ar­be­te bör även ut­fö­ras för att för­bätt­ra väg­bred­den på någ­ra stäl­len.

Vi ser att det all­tid är tra­fik och kö un­der morg­nar och ef­ter­mid­da­gar. Men dess­utom be­las­tas vägen yt­ter­li­ga­re av den bygg­na­tion som sker i cen­tra­la Val­len­tu­na och i Kristi­ne­berg. SÄG VAD DU TYC­KER! STOCK­HOL­MDI­REKT.SE

En ny sträck­ning av Väs­by­vä­gen (268) för att för­bätt­ra till­gän­lig­he­ten till Upp­lands Väs­by som till Ar­lan­da och Uppsa­la. att för­bätt­ra tvär­för­bin­del­sen mel­lan Upp­lands Väs­by och Val­len­tu­na med en rä­ta­re sträck­ning med ny tra­fik­plats på E4 samt and­ra åt­gär­der. Tra­fik­ver­ket pla­ne­rar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.