Po­li­sen var­nar om in­brottsvåg

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Engbom

Ste­fan Dahl­gren, lo­kal­po­lis i Vallentuna, be­rät­tar att vi går in i en pe­ri­od där po­li­sen be­fa­rar att in­brot­ten i bo­stä­der kom­mer att öka.

Att in­brot­ten nu ökar har att gö­ra med mörk­ret - det är lät­ta­re att se om de bo­en­de är hem­ma el­ler in­te.

– Un­der som­ma­ren har det va­rit lug­na­re mot fö­re­gå­en­de pe­ri­od. Nu har det tril­lat in någ­ra styc­ken in­brott den se­nas­te ti­den som gör att vi bör­jar klätt­ra upp­åt. Men det ser vi ock­så i de när­lig- gan­de lo­kal­po­lis­om­rå­den, sä­ger Ste­fan Dahl­gren.

Kan husä­ga­re gö­ra nå­got fö­re­byg­gan­de?

– Det är att se till att det ser ut som att nå­gon är hem­ma, även fast man kanske in­te är det.

Är det nå­got om­rå­de som är ex­tra ut­satt?

– Det är Bäll­sta­om­rå­det el­ler Ormsta. Men det är till­fäl­let som gör tju­ven, det be­ror li­te på var de pas­se­rar och in­te. Men tit­tar man på sta­tisti­ken lig­ger tyngd­punk­ten på Bälls­ta och Ormsta, sä­ger Ste­fan Dahl­gren.

Var­för det är just Ormsta och Bälls­ta som är mer ut­sat­ta än and­ra om­rå­den är svårt att sä­ga.

– Men det är en för­tät­ning av bo­stä­der i de här om­rå­de­na. Helt en­kelt fler vil­lor att gö­ra in­brott i, man kan lät­ta­re för­svin­na i mäng­den, sä­ger Ste­fan Dahl­gren.

Po­li­sen har sett att in­brotts­tju­var an­vän­der sig av ste­gar de hit­tar i träd­går­den. Där­för upp­ma­nar Ste­fan Dahl­gren att man lå­ser fast ste­gar och dy­likt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.