Fri­vil­li­ga till vin­ter­cy­kel­pro­jekt sö­kes

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Vallentuna kom­mun sö­ker 20 fri­vil­li­ga cy­klis­ter till ett vin­ter­cy­kel­pro­jekt. Del­ta­gar­na ska bland an­nat få dubb­däck till sin cy­kel, och i gen­gäld cyk­la och ge kom­mu­nen åter­kopp­ling kring hur de upp­le­ver att cy­kel­vä­gar­na i kom­mu­nen är un­der vin­ter­tid.

Pro­jek­tet på­går mel­lan 1 de­cem­ber till 28 feb­ru­a­ri näs­ta år, med kra­vet att cyk­la minst två kilo­me­ter minst tre gång­er per vec­ka. Un­der ti­den ska en logg­bok fö­ras där even­tu­el­la pro­blem i väg­nä­tet ska skri­vas ned.

För att del­ta i un­der­sök­ning­en mås­te man va­ra 18 år och bo i Vallentuna kom­mun.

CYKELPROJEKT. 20 cy­klis­ter få del­ta i en un­der­sök­ning om hur Val­len­tu­nas väg­nät fun­ge­rar på vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.