Öp­pen­vår­den in­le­der an­hö­rig­pro­gram

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Den 22 ok­to­ber star­tar Öp­pen­vår­dens an­hö­rig-pro­gram för den som är när­stå­en­de till nå­gon med al­ko­hol- el­ler drog­pro­blem. Öp­pen­vår­den är kom­mu­nens mot­tag­ning för den som har frå­gor som rör miss­bruk el­ler be­ro­en­de av al­ko­hol, nar­ko­ti­ka, lä­ke­me­del el­ler spel. Mot­tag­ning­en är ett sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­nen, Be­ro­en­de­cent­rum och Ma­ria ung­dom.

Pro­gram­met är me­nat att ge ökad kun­skap och med­ve­ten­het om be­ro­en­de och hur det på­ver­kar en själv som an­hö­rig. Man ses i grupp och att del­ta är kost­nads­fritt. Kon­tak­ta kom­mu­nen för att få ve­ta mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.