Kom­mu­nen kö­per kött från Vallentuna

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Den 2 ok­to­ber be­slu­ta­de barn- och ung­doms­nämn­den att man i möj­li­gas­te mån ska kö­pa in kött med ur­sprung från Vallentuna till kos­ten­he­tens mål­tids­verk­sam­he­ter. An­led­ning­en är som­ma­rens tor­ka, och att man vill stöt­ta de lo­ka­la lant­bru­kar­na.

Bå­de Lant­bru­kar­nas Riks­för­bunds lo­ka­la av­del­ning, in­vå­na­re i kom­mu­nen och lo­ka­la lant­bru­ka­re har va­rit i kon­takt med kom­mu­nen om frå­gan, och även po­li­tiskt stöd har fun­nits för att skynd­samt ut­re­da frå­gan.

”Vi är oer­hört gla­da över att vi nu kom­mer kun­na kö­pa in lo­kal­pro­du­ce­rat kött och få möj­lig­het att stöt­ta vå­ra lo­ka­la lant­bruks­fö­re­ta­ga­re i Vallentuna som vi vär­nar om”, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de på kom­mu­nens hem­si­da.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LOKALT. För att stöt­ta lant­bru­ka­re väl­jer kom­mu­nen att kö­pa in lo­kal­pro­du­ce­rat kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.