Häst rym­de från sin ha­ge – ga­lop­pe­ra­de ut på E18

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg

En häst rym­de från sin ha­ge un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen i för­ra vec­kan. Den sprang ut på E18 och ska­pa­de stor upp­märk­sam­het. Un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen rym­de en häst från Eke­by Gård vid Dan­de­rydsvä­gen.

Häs­ten ha­de hop­pat ur ha­gen och sprung­it ut på mo­tor­vä­gen.

– Häs­tar är ju vild­djur i grund och bot­ten och väl­digt star­ka. Men tra­fi­ken sak­ta­de in, och häs­ten mår bra nu, be­rät­tar Pierre Ber­gquist som job­bar på går­den.

Konst­nä­ren Ju­lia Me­lan- der satt och må­la­de i sin atel­jé på Ene­by­bergs­vä­gen när hon hör­de ho­var ut­an­för.

– Jag tänk­te att ” åh vad gul­ligt med en häst”, jag vet att de ri­der i sko­gen men har ald­rig sett dem här, sä­ger hon.

Men när hon tit­ta­de ut ge­nom fönst­ret såg hon en en­sam häst som oro­ligt tra­va­de runt på par­ke­ring­en. Ef­ter ett tag fort­sät­ta den iväg.

– Det såg sur­re­a­lis­tiskt ut, och obe­hag­ligt att den var så nä­ra E18. Även Ene­by­bergs­vä­gen och Dan­de­rydsvä­gen är hårt tra­fi­ke­ra­de och det kun­de ha gått il­la, sä­ger Ju­lia.

Hon no­te­ra­de att häs­ten in­te ha­de nå­gon grim­ma på sig, och tänk­te att den kanske rymt från ha­gen och att de som job­bar i stal­let in­te märkt det.

Där­för la­de hon ut fo­tot i Fa­ce­book­grup­pen Dan­de­ryds Anslags­tav­la för att gö­ra and­ra upp­märk­sam­ma på att häs­ten var lös. I kom­men­ta­rer­na var folk snab­ba på att ta kon­takt med häst­går­den, men på går­den var man med­vet­na om att häs­ten sli­tit sig kun­de den snabbt fång­as in.

– Vad skönt att den är till­ba­ka igen, sä­ger Ju­lia.

FO­TO: JU­LIA MELANDER

PÅ UT­FLYKT. En häst slet sig un­der ef­ter­mid­da­gen och tra­va­de oro­ligt runt på Ene­by­bergs­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.