Det är svårt för vis­sa att rös­ta

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Le­na Lund­gren ordf. Väns­ter­par­ti­et Vallentuna

Väns­ter­par­ti­et Vallentuna un­der­sök­te un­der årets val till­gäng­lig­he­ten i val­lo­ka­ler­na. Re­dan 2014 kol­la­de vi lo­ka­ler­na och hit­ta­de då vis­sa bris­ter.

Rap­por­ten om till­gäng­lig­he­ten i årets sjut­ton val­lo­ka­ler är nu klar. Vi har an­vänt den check­lis­ta som Myn­dig­he­ten för del­ak­tig­het har sam­man­ställt. Den tar bland an­nat upp om lo­ka­ler­na är till­gäng­li­ga med rull­stol, om de är an­pas­sa­de för syn­ska­da­de, om det finns höga trösklar och om skyl­tar­na är lät­ta att upp­täc­ka och för­stå.

Ty­värr kun­de vi kon­sta­te­ra många bris­ter, fler än 2014. Sam­ti­digt be­möt­tes vi po­si­tivt av val­för­rät­tar­na. De änd­ra­de ge­nast så­dant som gick lätt att åt­gär­da, som att flyt­ta ett bord så att det blev ut­rym­me för en rull­stol bakom en av skär­mar­na.

Vil­ka bris­ter fanns då? Någ­ra ex­em­pel:

Skylt­ning­en var då­lig, med små och il­la pla­ce­ra­de skyl­tar. Inga an­vis­ning­ar om ram­per som låg ut­om syn­håll från P-plat­sen. I Kul­tur­hu­set var det oklart var man skul­le för­tids­rös­ta ( på en­trépla­net) och var den or­di­na­rie röst­ning­en på­gick (en trap­pa upp). Väl­ja­re fick hän­vi­sas till rätt lo­kal. Men Karl­bergs­sko­lan ut­märk­te sig po­si­tivt ge­nom att skyl­tar­na även var för­sed­da med blind­skrift!

En­tré­er­na var svår­for­ce­ra­de i vis­sa lo­ka­ler med höga trösklar ut­an av­fas­ning­ar. Vid någ­ra fanns ing­en P-plats mar­ke­rad för per­so­ner med ned­satt rö­rel­se­för­må­ga. Dörr­öpp­nar­na fun­ge­ra­de in­te över­allt.

Ett par val­lo­ka­ler ha­de svag be­lys­ning och i fle­ra sak­na­des karm­sto­lar att sit­ta på me­dan man vän­ta­de på sin tur. Ut­rym­met kring skär­mar­na kun­de va­ra snålt till­ta­get och i ett par lo­ka­ler var röst­sed­lar­na svå­ra att nå. Gym­nas­tik­sa­lar och mat­sa­lar ha­de en be­svär­lig ljud­mil­jö.

Det var tur att det var fint vä­der, ef­tersom ing­en upp­ställ­nings­nyc­kel till en­tré­dör­rar­na fanns i Kar­by­sko­lan, var­ken på fram­si­dan el­ler bak­si­dan, ut­an dör­rar­na fick bin­das upp med snö­ren!

Vi kom­mer att ar­be­ta vi­da­re med till­gäng­lig­hets­frå­gor­na och upp­ma­nar val­nämn­den att an­vän­da check­lis­tan vid näs­ta val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.