De lob­bar för fler tje­jer i hoc­key­rin­ken

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg

Som i många hoc­key­för­e­ning­ar är ma­jo­ri­te­ten kil­lar av de som spe­lar i Val­len­tu­na Hoc­key. Ge­nom en hoc­key­sko­la hop­pas för­e­ning­en nu att fler tje­jer ska få upp ögo­nen för spor­ten. För­ra hel­gen var det World Girls’ Ice Hoc­key We­ek­end, ar­ran­ge­rat för åt­ton­de året i rad av In­ter­na­tio­nel­la Hoc­key­för­bun­det. Tan­ken bakom det är att loc­ka fler tje­jer till att pro­va på ishockey.

En för­e­ning som upp­märk­sam­ma­de da­gen var Val­len­tu­na Hoc­key. En­ligt Pon­tus Lun­dqvist, an­sva­rig för hoc­key­sko­lan, blev even­tet lyc­kat och fle­ra nya tje­jer kom när bland an­nat spe­la­re från AIK:s dam­lag var på plats.

– Vi väx­er he­la ti­den och för­ra hel­gen var jät­te­bra, det var tio nya som be­sök­te oss, sä­ger han.

När flick­verk­sam­he­ten star­ta­de för fem år se­dan var det nå­gon en­sta­ka tjej som spe­la­de med kil­lar­na, men att idag är det un­ge­fär 35 styc­ken tje­jer.

Sam­ar­be­te med and­ra lag

Hoc­key­sko­lan äger rum var­je vec­ka. På fre­da­gar är det ba­ra för flic­kor föd­da 20082013 och på söndagar är det blan­dat flic­kor och poj­kar.

– Tje­jer­na får väl­ja när de vill gå, det är så vi vill ha det. Många vill spe­la med ba­ra tje­jer, and­ra bryr sig in­te. Men vi tror att vi når den bre­da mas­san ge­nom att ha det så här, sä­ger Pon­tus Lun­dqvist.

I dags­lä­get finns ing­et dam­lag i Val­len­tu­na Hoc­key. Att få fler tje­jer att fort­sät­ta med hoc­key när de blir äld­re är ock­så nå­got som klub­ben vill änd­ra på.

– Det kom­mer bli svårt. Vi för­sö­ker att sam­ar­be­ta med and­ra när­lig­gan­de för­e­ning­ar om det går att få ihop lag. Vi har job­bat med Väs­by där man är väl­digt duk­tig på flick­si­dan, sä­ger Pon­tus Lun­dqvist.

Men var­je vec­ka är som nämnt al­la tje­jer väl­kom­na till B- hal­len för att trä­na, oav­sett om man är ny­bör­ja­re el­ler in­te.

– Al­la är väl­kom­na, vi har många som dy­ker upp, vi vill gär­na få in fler, Pon­tus Lun­dqvist.

FO­TO: VAL­LEN­TU­NA HOC­KEY

PEPP. För­ra hel­gen var det World Girls’ Ice Hoc­key We­ek­end och full rul­le i ishal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.