De ska sät­ta Vallentuna på fut­sal-kartan

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I november spe­lar Vallentuna BK Dam­lag sin förs­ta match i Svens­ka Fot­bolls­för­bun­dets nya se­rie i fut­sal, RFL Dam, som är den högs­ta se­ri­en i Sve­ri­ge. Vi träf­far la­get en mån­dags­kväll när de har trä­ning i Hjälm­sta­sko­lans id­rotts­hall.

Val­len­tu­nas dam­lag be­står av spe­la­re i vitt sprid­da åld­rar. Den yngsta är född 2003, och den älds­ta 1980. En bra bland­ning me­nar trä­na­ren Ric­kard Gu­ten­berg.

– Inga av de and­ra la­gen i Vallentuna sat­sar så hårt som vi. Vi gör det med en vil­ja av att kom­ma nå­gon­stans. Om man har lyc­kats med ett se­ni­or­lag ser det ut som det här. Det är en bra ål­ders­struk­tur och vi får på­fyll­nad un­der­i­från, sä­ger han.

Fut­sal är som in­om­hus­fot­boll, fast med mer spe­ci­fi­ka reg­ler. På plan har var­je lag fem spe­la­re ute.

– Fut­sal är snab­ba­re, man an­vän­der mer tak­tik här, sä­ger Li­na Sin­zen­hau­ser när vi sit­ter i om­kläd­nings­rum­met in­nan trä­ning­en bör­jar.

– Det är mer likt hoc­key, med snab­ba­re by­ten och är mer på­fres­tan­de än ut­om­hus­fot­boll, fyl­ler Elin Karls­son i.

Ex­plo­si­vi­tet och tak­tik

Trä­na­ren Las­se Ols­son hål­ler med.

– I fut­sal har man li­te tid på sig och det hand­lar om myc­ket tek­nik. Det gäl­ler att max­lö­pa. Vi ser att fut­sal väx­er fort, sä­ger han.

Men trots att fut­sal blir allt po­pu­lä­ra­re, är Vallentuna BK Dam de en­da från Nor­rort som är med i den nya se­ri­en.

Sik­tar på mit­ten­pla­ce­ring

Det här är and­ra sä­song­en de spe­lar fut­sal men det är förs­ta året de spe­lar i RFL Dam Söd­ra Sve­a­land. Där kom­mer de att mö­ta nio and­ra lag mel­lan november och feb­ru­a­ri. Hem­ma­mat­cher­na kom­mer spe­las i Tel­lus­hal­len.

Fle­ra av la­gen de mö­ter, som bland an­nat Djur­går­den och Ham­mar­by, spe­lar i all­svens­kan el­ler di­vi­sion 1. En ut­ma­ning, då Vallentuna BK Da­mer spe­lar i di­vi­sion 3.

– Jag tror vi kom­mer lan­da nå­gon­stans i mit­ten i se­ri­en, sä­ger Elin Karls­son när hon får spe­ku­le­ra kring hur slut­re­sul­ta­tet kom­mer att bli.

Ric­kard Gu­ten­berg hål­ler med.

– Det känns re­a­lis­tiskt, det kom­mer bli rik­tigt tufft. Är vi in­te på topp i var­je match blir det svårt. Om vi kan ham­na i mit­ten är det bra, vi vill att Jär­la som ock­så spe­lar i di­vi­sion tre ska va­ra bakom oss, sä­ger han.

Sam­ti­digt är tje­jer­na no­ga med att på­pe­ka att de min­sann spe­la­de oav­gjort mot Älv­sjö för­ut, ett lag som spe­lar i di­vi­sion 1, så mo­ti­va­tio­nen finns där.

Men vad är ro­li­gast då, fut­sal el­ler ut­om­hus­fot­boll?

– Ut­om­hus­fot­boll, sva­rar al­la.

– Men det är två oli­ka sa­ker. I slu­tet av ut­om­hus­sä­song­en vill man spe­la fut­sal, och i slu­tet av fut­sal­sä­song­en läng­tar man ut, sä­ger Lau­ra Fran­zi.

Inga av de and­ra la­gen i Vallentuna sat­sar så hårt som vi. Vi gör det med en vil­ja av att kom­ma nå­gon­stans.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

LA­GET. Vallentuna BK Dam­lag har ett brett ål­ders­spann, pre­cis som ett lyc­kat se­ni­or­lag ska se ut, me­nar trä­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.