Så kan du kän­na histo­ri­ens ving­slag vid Mar­kim kyr­ka

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - He­ge Hell­ström

Nu går det att kli­va bak­åt i histo­ri­en vid Mar­kims kyr­ka. En ny platt­form ska gö­ra då­ti­den le­van­de ge­nom att skic­ka ljud, film och text till mo­bi­len.

Män­ni­skor har bott i sock­nar­na Mar­kim och Or­kes­ta i minst fy­ra tu­sen år. Men hur var li­vet för des­sa män­ni­skor? Med hjälp av GPS-funk­tion i mo­bi­len, via kom­mu­nens hem­si­da, kan man nu upp­le­va histo­ri­en vid Mar­kim kyr­ka, en­ligt kom­mu­nen som sat­sat på det här pi­lot­pro­jek­tet.

– Just nu är det vid Mar- kim kyr­ka, men det är tänkt att täc­ka åt­ta plat­ser i sock­nar­na, sä­ger Mir Gre­bäck von Me­len, kom­mu­ni­ka­tör i Vallentuna kom­mun.

Ljud, film och text kom­mer till mo­bi­len för att ska­pa en känsla av vad som hänt just där.

Vid Mar­kim kyr­ka be­rät­tas vad som fanns där fö­re kyr­kan bygg­des, och hur det gick till när kyr­kan bygg­des.

– Även vår egen kän­dis Estrid Sig­fastsdot­ter, en av 1000-ta­lets mäk­ti­gas­te kvin­nor, är med på ett hörn, sä­ger kom­mu­nan­tik­va­rie Isa Lin­dqvist.

Åt­ta nya skyl­tar har pla­ce- rats ut i land­ska­pet. De ut­val­da plat­ser­na be­rör sto­ra och små sam­man­hang i sam­häl­let, land­ska­pets för­änd­ring­ar och män­ni­skor un­der oli­ka ti­der.

– Med hjälp av skyl­tar­na, plat­sens eg­na för­ut­sätt­ning­ar och ljudupp­le­vel­sen hop­pas vi att fler får upp ögo­nen för vil­ken rik histo­ria vi har här i Vallentuna, sä­ger Mir Gre­bäck von Me­len.

För­hopp­ning­en är att in­sla­get ska kom­ma på fle­ra plat­ser i kom­mu­nen.

– En dröm är att ha funk­tio­nen vid Roslags­le­den, sä­ger Mir Gre­bäck von Me­len.

FO­TO: VALLENTUNA KOM­MUN

UPPKOPPLAT. Vid Mar­kim kyr­ka tar tek­ni­ken en med till for­na ti­der. Fri­tids­kon­su­len­ten IdaMa­ria Hall­berg tes­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.