Fri­tids­le­da­ren Sa­ras in­lägg väck­te vär­me och stöd

Ef­ter ett in­lägg på Fa­ce­book har över 400 per­so­ner ”gil­lat” och gett sitt stöd till fri­tids­le­dar­na som ar­be­tar på No­va. Nå­got som vär­mer fri­tids­le­da­ren Sa­ra Clin­te­bladh Karls­son.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Söderberg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

Sa­ra Clin­te­bladh Karls­son job­bar som fri­tids­le­da­re på No­va. Ef­ter att ha upp­levt ett be­hov av att stän­digt be­hö­va för­sva­ra fri­tids­går­den, be­stäm­de hon sig för att skri­va ett in­lägg i Fa­ce­book­grup­pen ”Nytt i Vallentuna” om hur de ar­be­tar på No­va.

– Ty­värr finns det myc­ket ryk­ten och tan­kar om går­den, man skri­ver om den när nå­got ne­ga­tivt har hänt. Det fram­går på många för­äld­ra­mö­ten att folk är oro­li­ga över att de­ras barn går dit, sä­ger Sa­ra.

Vil­le spri­da kär­lek

Sa­ra tror att ryk­ten om att ung­doms­går­dar skul­le va­ra stö­ki­ga går långt till­ba­ka och är en ge­ne­rell bild som folk har.

– Man tän­ker att det är där al­la häng­er som in­te vet vad de ska gö­ra, och att det sker mas­sa bus. Men det är så långt ifrån san­ning­en som det kan va­ra. Jag skrev in­läg­get för att spri­da kär­lek, det är nå­got vi är bra på No­va, sä­ger hon.

Hen­nes in­lägg har fått över 400 gil­la-mar­ke­ring­ar och många kom­men­ta­rer hur bra jobb per­so­na­len på No­va gör. Nå­got som vär­mer Sa­ra.

– Det är fan­tas­tiskt, jag är jät­te­glad att det nåd­de ut, sä­ger hon.

På No­va har hon job­bat i nio år, och hon trivs väl­digt bra.

– För­ut job­ba­de jag på Ha­ket i Brott­by, där kän­ner al­la varand­ra. Så är det in­te på No­va. Jag tror in­te att man kan hit­ta nå­got an­nat stäl­le där man kan sät­ta ihop så många ung­do­mar från så många oli­ka sko­lor, bak­grun­der och na­tio­na­li­te­ter som här.

Många stam­mi­sar

Sa­ra me­nar att det är un­ge­fär 30 till 40 styc­ken ung­do­mar som är stam­mi­sar och be­sö­ker No­va så of­ta det går, och att man sam­las av oli­ka an­led­ning­ar. Hon tror även att det be­hövs fler mind­re fri­tids­går­dar i kom­mu­nen.

– Att vi finns till­gäng­li­ga på fler stäl­len är ald­rig fel. Då be­hö­ver de som vill in­te åka li­ka långt, vil­ket kan va­ra bra om man som för­äl­der är oro­lig för att släp­pa iväg sitt barn, sä­ger Sa­ra.

I för­ra veckans tid­ning skrev vi om ord­nings­vak­ten som me­na­de att en del stö­ki­ga ung­do­mar stäl­ler till med pro­blem i cent­rum. Sa­ra be­rät­tar att man har fält­ar­be­ta­re som rör sig där ung­do­mar­na är för att kun­na fånga upp dem.

– Men al­la är in­te mot­tag­li­ga, of­ta är det ett skrik till vux­en­värl­den. Se­dan kan det va­ra så att om man upp­levs som en stö­kig ung­dom, tror man kanske att man ald­rig kom­mer bli ac­cep­te­rad. Man blir li­te vad man ses som, sä­ger Sa­ra.

För­äld­rar kan va­ra tryg­ga

Sa­ra be­rät­tar att hon vär­de­rar för­tro­en­det hon får från ung­do­mar­na som högt. Att vis­sa sa­ker kan va­ra skö­na att få pra­ta av sig om med en an­nan vux­en än si­na för­äld­rar.

Sam­ti­digt vill hon på­pe­ka att man som för­äl­der ska va­ra trygg i att fri­tids­le­dar­na age­rar när det väl be­hövs.

– Na­tur­ligt­vis ryc­ker vi in och med­de­lar för­äld­rar­na om vi kän­ner oro för ung­do­men, det hand­lar ju om min­derå­ri­ga.

Vad är det bäs­ta med ditt jobb?

– Själ­va sam­man­håll­ning­en, vi är en jät­tes­tor fa­milj och väl­kom­nar vem som helst. Jag äls­kar sät­tet vi job­bar på. Det kan va­ra li­te ner­vöst att kom­ma till No­va förs­ta gång­en, men per­so­na­len häl­sar all­tid med en gång, och sen blir det bra.

Man tän­ker att det är där al­la häng­er som in­te vet vad de ska gö­ra, och att det sker mas­sa bus. Men det är så långt ifrån san­ning­en som det kan va­ra.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

NÖJD. Sa­ra Clin­te­bladh Karls­son job­bar som fri­tids­le­da­re på No­va och be­rät­tar att ung­do­mar­na har stort för­tro­en­de för fri­tids­le­dar­na.

FOTO: EMELIE LINDSTRÖM OLS­SON

NIO ÅR. Så länge har Sa­ra Clin­te­bladh Karls­son job­bat på No­va. Hon me­nar att stäm­ning­en på går­den är myc­ket god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.