Vitt­ra flög högt med kamp mot can­cern

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Söderberg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

För att upp­märk­sam­ma den ro­sa må­na­den ok­to­ber äg­na­de 340 ele­ver från Vitt­ra Vallentuna en ef­ter­mid­dag till att dis­ku­te­ra can­cer. De bil­da­de även en stor for­ma­tion av Ro­sa Ban­det, som fo­to­gra­fe­ra­des med drö­na­re. På Vitt­ra Val­len­tu­nas fot­bolls­plan står ett hav av ele­ver med ro­sa pap­per i han­den. 340 ele­ver har for­me­rat sig till ett enormt Ro­sa Ban­det­mär­ke. Rasmus Har­ders går i ni­an och blev till­frå­gad av sko­lan om han kun­de fil­ma med sin drö­na­re när ele­ver­na bil­da­de ban­det.

– Jag tycker det är kul och jag an­vän­der drö­na­ren på fri­ti­den. I bör­jan när folk ställ­de upp sig blev det sto­ra luc­kor men det gick bra sen, sä­ger Rasmus.

An­ni­ka Gross­man, an­svars­pe­da­gog på sko­lan, kom på att man bor­de gö­ra nå­got för att upp­märk­sam­ma bröst­can­cer ef­tersom ok­to­ber är ”ro­sa må­na­den”.

– Jag kom på att al­la i sko­lan bor­de ha ro­sa på sig för att gö­ra nå­got sym­bo­liskt. Det blev till ring­ar på vatt­net och vi be­stäm­de oss för att äg­na ef­ter­mid­da­gen till att dis­ku­te­ra oli­ka for­mer av can­cer, sä­ger hon.

Dai­sy Thomp­son, som går i sju­an, tycker att det var ett kul ini­ti­a­tiv.

– Vi ha­de ri­tat sym­bo­len på mar­ken in­nan, sen så ställ­de al­la sig med varsitt pap­per som man höll upp ovan­för hu­vu­det, det var sym­bo­liskt med den ro­sa fär­gen på papp­ret, sä­ger hon.

Star­tat in­sam­ling

In­nan bar­nen gick ut fick de tit­ta på oli­ka fil­mer som hand­la­de om can­cer, hur det ska­pas och hur det är att le­va med sjuk­do­men.

– Vi fick även lyss­na på en som­marpra­ta­re som ha­de can­cer. Man fick käns­lan av hur job­bigt det kan va­ra att ve­ta att man kom­mer dö och in­te få träf­fa si­na barn nå­got mer, sä­ger Dai­sy Thomp­son.

– Al­la kän­ner nå­gon som på nå­got sätt har drab­bats av can­cer och är det vik­tigt att man vet om att man in­te är en­sam. Syf­tet är att upp­märk­sam­ma hur li­vet kan för­änd­ras och hur man tar sig vi­da­re, sä­ger An­ni­ka Gross­man.

Även för­äld­rar­na har upp­ma­nats att pra­ta med bar­nen om just can­cer. Sko­lan har ock­så star­tat en in­sam­ling via can­cer­fon­den där vem som helst får skän­ka peng­ar.

Adam Norrt­hon går i åt­tan och tycker ock­så att da­gen va­rit gi­van­de.

– Det är bra att man fått lä­ra sig mer om can­cer, vet man mer så slip­per man oroa sig, sä­ger han.

Vik­tig dag

Dai­sy Thomp­son tycker att den här da­gen är vik­tig, och att det är bra att ve­ta vad can­cer är. Hon har in­te haft can­cer men vet hur det är att kän­na sig an­norlun­da.

– Det är kan va­ra job­bigt när folk frå­gar sa­ker de re­dan vet. När jag lapp­trä­na­de ögat så var det folk som frå­ga­de mig om det fast de re­dan ha­de frå­gat för­ut om ögat. Man är an­norlun­da men man är fort­fa­ran­de sam­ma per­son.

Al­la kän­ner nå­gon som på nå­got sätt har drab­bats av can­cer och är det vik­tigt att man vet om att man in­te är en­sam.

FOTO: RASMUS HAR­DERS

I POSITION. 340 ele­ver bil­da­de Ro­sa Ban­det med hjälp av ro­sa pap­per de höll över si­na hu­vu­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.