Här gäl­ler gra­vall­var om hös­tens his­ke­lig­he­ter

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Söderberg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

I Åby Äng­ar gäll­de det att va­ra mo­dig om man gick bus el­ler go­dis. För Ara­cel­li M. Ra­mos har in­te snå­lat på ut­smyck­ning­en av sitt hus. – Vi bru­kar gö­ra det här, men vi är ny­in­flyt­ta­de i Vallentuna se­dan feb­ru­a­ri, så i år är förs­ta året, be­rät­tar Ara­cel­li.

Hon be­rät­tar att bå­de hal­lo­ween och jul är två hög­ti­der hon hål­ler nä­ra.

– Jag är la­ti­na­me­ri­kan och har vux­it upp med att hal­lo­ween är en vik­tig hög­tid. Man tän­ker på de dö­da, tän­der ljus och går till gra­ven.

Ara­cel­li be­rät­tar att hen- nes hus stic­ker ut i om­rå­det, men att vis­sa gran­nar har kar­vat li­te pum­por och pyn­tat de med.

– Jag tror det kom­mer bli allt van­li­ga­re. Det är kul och ro­ligt för bar­nen att få se nå­got an­nat, sä­ger hon.

Gäl­ler att va­ra ut­klädd

I en lo­kal Fa­ce­book­grupp la hon ut bil­der på sitt läs­ki­ga hem och skrev att al­la ut­kläd­da barn och vux­na var väl­kom­na för­bi un­der veckan som var.

– I lör­dags (för­ra lör­da­gen, reds. anm) kom bar­nen från grann­hu­sen, vi får se om det kom­mer någ­ra fler. Vi ser till att ha go­dis hem­ma, men re­geln är att man mås­te va­ra ut­klädd när man kom­mer, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att en mam­ma som skul­le skjut­sa sin son till en hal­lo­ween­fest i hel­gen kör­de en om­väg för­bi hen­nes hus för att vi­sa pyn­tet. And­ra har ock­så sagt att hu­set ser häf­tigt ut.

– Jag är ma­ke up- ar­tist och tycker om att smin­ka och klä ut mig. Men ett år rå­ka­de jag nog skräm­ma någ­ra barn li­te väl myc­ket, sä­ger hon och skrat­tar.

Till ju­len har hon in­te hun­nit tän­ka ut hur de ska smyc­ka hu­set, men nå­got lär det bli lo­var hon.

FOTO: PRIVAT

SMINKADE. Ara­cel­li M. Ra­mos gil­lar att klä ut sig – här är hon och en vän ut­kläd­da till Hjär­ter Dam och Alice i Un­der­lan­det.

MEN RABATTEN ÄR SIG … LIK? Det gäl­ler att va­ra mo­dig när man ska gå bus el­ler go­dis i Åby Äng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.