VART SKA VI TA V GEN?

Här får per­so­ner som har haft pro­blem ar­be­te, ut­bild­ning och hjälp att sö­ka jobb – nu ho­tas Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en av ned­lägg­ning.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström he­ge.hell­strom@di­rekt­press.se

Har du slängt klä­der i en Hu­man Bridge-be­hål­la­re nå­gon gång? Då har du va­rit med och gett ar­be­te till Val­len­tu­na­bor som står en bit från ar­bets­mark­na­den. Det är näm­li­gen de som sor­te­rar klä­der­na; vad ska gå till bi­stånd, vad ska säl­jas på se­cond hand?

Men till ny­år ska po­li­ti­ker­na rös­ta om en ned­lägg­ning på kom­mun­full­mäk­ti­ge i no­vem­ber.

– Stäm­ning­en är väl­digt låg, det är ing­en som har ener­gi här. Vart ska vi al­la ta vägen? A-kas­sa? So­ci­al­bi­drag? frå­gar sig Mo­ni­ca som ar­be­tar halv­tid och har sju­ker­sätt­ning res­ten av ti­den.

17 an­ställ­da, fem hand­läg­ga­re, en chef och två ar­bets­le­da­re blir av med job­bet om Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en läggs ned.

Det finns and­ra dag­verk­sam­he­ter, som Sved­jan.

– Men jag har va­rit där och de var för sju­ka för mig. De trä­nar för åt­gär­der, vi trä­nar för jobb, sä­ger Mo­ni­ca.

Be­grav­nings­stäm­ning

Även Lin­néa Eurén trivs på job­bet, där­för är det bit­tert att be­hö­va slu­ta.

– Tis­dag är min sista ar­bets­dag och jag är jät­te­led­sen. Sam­ti­digt hö­jer kom­mun­di­rek­tö­ren sin lön med 10 000, hur kan man ha mage? sä­ger hon.

Bland hand­läg­gar­na är stäm­ning­en ock­så låg.

– Oj, det var näs­tan be­grav­nings­stäm­ning här, sä­ger en an­ställd.

– Nej, säg in­te det. Vi ger oss in­te, sä­ger An­ne Wal­lin, ar­bets­mark­nads­kon­su­lent.

Hon me­nar att kom­mu­nen i stäl­let bor­de ta till va­ra på av­del­ning­en.

– Re­ge­ring­en har fö­re­sla­git att kom­mu­ner­na ska ta stör­re an­svar för ar­bets­lö­sa – och så läg­ger man ner en fun­ge­ran­de av­del­ning, sä­ger An­ne Wal­lin.

– Nu är det oskyl­di­ga som drab­bas, man slår un­dan be­nen på de som verk­li­gen be­hö­ver hjälp.

De se­nas­te tre åren har 71 per­so­ner gått från verk­sam­he­ten till egen­för­sörj­ning. Minst 2 500 per­so­ner har gått ge­nom verk­sam­he­ten se­dan 1997.

Maria Sjölund är en av dem. I dag är hon fast an­ställd på ett an­nat fö­re­tag.

– Är­ligt ta­lat känns det helt för jäv­ligt, det är många som har bli­vit hjälp­ta på det här stäl­let och det tar bort väl­digt myc­ket. Ha­de det in­te va­rit för Ama ha­de in­te jag va­rit där jag är nu, sä­ger hon.

– Jag är ett le­van­de be­vis på att de fak­tiskt hjäl­per folk.

Risk för åter­fall

Av­del­nings­che­fen Rolf Zack­ris­son sä­ger att al­la mår då­ligt.

– Man gör en kort­sik­tig lös­ning. Det är ett jät­te­då­ligt be­slut. Många kom­mer att åter­gå i miss­bruk, säm­re psy­kiskt må­en­de och för­sörj­nings­stöd. Det kom­mer att be­las­ta kom­mu­nens övri­ga verk­sam­he­ter.

An­na Löwing, ar­bets­mark­nads­kon­su­lent, kon­sta­te­rar att ned­lägg­ning­en går emot kom­mu­nens egen vi­sion.

– De sä­ger att Vallentuna ska va­ra en kom­mun där män­ni­skor och idéer väx­er, och om­tänk­sam­het är ett av vär­de­or­den, sä­ger hon.

Är­ligt ta­lat känns det helt för jäv­ligt, det är många som har bli­vit hjälp­ta på det här stäl­let och det tar bort väl­digt myc­ket. Ha­de det in­te va­rit för Ama ha­de in­te jag va­rit där jag är nu.

BISTÅNDSARBETE. En del av klä­der­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.