Ny film för 400 000 ska säl­ja in Vallentuna

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

Vallentuna kom­mun ska vi­sas upp ge­nom en ny re­klam­film. Men det rå­der de­la­de me­ning­ar om sats­ning­en. För dyrt an­ser Jaa­na Til­les (S), värt peng­ar­na tycker Pa­ri­sa Lil­jestrand (M). Val­len­tu­nas nya re­klam­film skrä­der in­te or­den: ”Vi lig­ger centralt i en av Sve­ri­ges och Eu­ro­pas star­kas­te till­växtre­gi­o­ner, i di­rekt an­slut­ning till he­la värl­den via Ar­lan­da. Sam­ti­digt finns lugnet he­la ti­den runt knu­ten.”

En­ligt fil­men kan man i Vallentuna ”mö­tas och ut­by­ta kun­skap, idéer och dröm­mar”.

Det är fö­re­ta­get Mul­ti­pro­duc­tion som gjort fil­men, och fak­tu­ran man skic­kat till kom­mu­nen är på 300 000 kro­nor plus moms – det vill sä­ga 375 000 kro­nor.

”Fått kri­tik”

Pa­ri­sa Lil­jestrand (M), kom­mu­nal­råd i Vallentuna, tycker att fil­men är värd den sum­man.

– Ab­so­lut. Om man tit­tar på vad vi lagt ti­di­ga­re på kom­mu­ni­ka­ti­va in­sat­ser för kom­man­de pla­ne­ring sam­man­lagt så över­sti­ger det den sum­man, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Vi har an­ta­git en ny över­sikts­plan och har ett an­svar att hål­la Val­len­tu­na­bor­na in­for­me­ra­de om hur pla­nen ser ut. Vi har fått kri­tik för att vi in­te har gjort det ti­di­ga­re. Vem gjor­de ni fil­men för? – Det finns en bred krets som kan ha ett in­tres­se – bli­van­de och nu­va­ran­de Val­len­tu­na­bor; män­ni­skor som är in­tres­se­ra­de av att flyt­ta till Vallentuna el­ler eta­ble­ra sig här, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand.

Vill ha 3D-ut­ställ­ning­ar

Hon be­rät­tar att man ef­ter­frå­gat 3D-ut­ställ­ning­ar i bib­li­o­te­ket.

– Men det kos­tar jät­te­myc­ket peng­ar att ta fram, plus att man of­tast ba­ra ser ett om­rå­de. Fil­men är kost­nads­ef­fek­tiv, man be­hö­ver in­te ta fram var­je om­rå­de.

Op­po­si­tions­rå­det Jaa­na Til­les (S) tycker dä­re­mot att peng­ar­na kun­de ha gått till an­nat.

– Vi bor­de in­te ha pri­o­ri­te­rat att gö­ra en film i det­ta lä­ge. Att ska­pa en sin­ne­nas träd­gård* kos­tar 100 000 kro­nor. En så­dan kan ha ef­fekt på äl­dres väl­be­fin­nan­de, och det skul­le ska­pa ett bra ryk­te om vi sat­sa­de på så­dant. He­ge Hell­ström *Sin­ne­nas träd­gård ska ha in­gre­di­en­ser som sti­mu­le­rar oli­ka sin­nen; Det ska fin­nas sa­ker att se, luk­ta, kän­na, sma­ka och lyss­na på. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Vallentuna vill se en så­dan träd­gård vid Väs­by­går­den.

Det finns en bred krets som kan ha ett in­tres­se – bli­van­de och nu­va­ran­de Val­len­tu­na­bor; män­ni­skor som är in­tres­se­ra­de av att flyt­ta till Vallentuna el­ler eta­ble­ra sig här.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

RE­KLAM. Vallentuna lig­ger centralt, är ett av bud­ska­pen i fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.