Val­len­tu­na­barn fick svar från Löfven

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Ett barn i Vallentuna skic­ka­de ett mejl till över­gångs­mi­nis­ter Ste­fan Löfven. Där be­rät­ta­de hon att man i sko­lan har pra­tat om va­let och att hon ska­pat Sjuk­vårdspar­ti­et. Hon frå­ga­de om tips på hur man ska tän­ka när man har ett par­ti och hur man ska få and­ra att bli mer in­tres­se­ra­de av po­li­tik. Hon skrev även att det vo­re ha­de va­rit coolt om han kun­de kom­ma till hen­nes sko­la och hål­la fö­re­drag. Nu har hon fått svar. Ste­fan Löfven skrev att han tycker det är kul att hon star­tat Sjuk­vårdspar­ti­et, att det är bra att hon och hen­nes klass­kom­pi­sar en­ga­ge­ra sig i sam­hälls­frå­gor, och att han själv star­ta­de en so­ci­al­de­mo­kra­tisk ung­doms­klubb när han var ton­å­ring. Men ty­värr skrev han att han in­te har möj­lig­het att be­sö­ka sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.