Po­li­sen: Det in­träf­far fler in­brott un­der skol­lo­ven

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Un­der för­ra hel­gen har fle­ra in­brott skett i Nor­rort. Dör­rar och föns­ter har bru­tits upp, och in­brot­ten har skett un­der sen ef­ter­mid­dag när ing­en va­rit hem­ma.

– Det är oklart vad som är stu­let, ge­ne­rellt kan vi ty­värr se att in­brot­ten ökar vid skol­lo­ven, sä­ger Jan Ber­lin, kom­mun­po­lis i po­lis­om­rå­de Tä­by.

På mån­dags­kväl­len sked­de två in­brott i Dan­de­ryd, var­på po­lishe­li­kop­ter kall­la­des in. På tis­da­gen sked­de ett i Vallentuna.

Före höst­lo­vet gick po­li­sen ut med var­ning­ar om att man bör pra­ta med gran­nar, ha ti­mer på lam­por, töm­ma post och skot­ta ifall det snö­ar.

– Vi kom­mer även kö­ra en in­brottsin­sats un­der höst­lovs­vec­kan med ökad syn­lig­het i bo­stads­om­rå­de­na och fler tra­fik­kon­trol­ler samt ci­vil­po­li­ser.

Jan Ber­lin me­nar att om man ser nå­got av­vi­kan­de är det re­kom­men­de­rat att tip­sa po­li­sen, an­ting­en på 112 el­ler 114 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.