Pla­nen: Bred­da E18 för ett nytt kol­lek­tiv­kör­fält

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Ella Söderberg

Att sit­ta i kö på E18 är var­dag för många som ger sig ut i Nor­rorts­tra­fi­ken. För att öka fram­kom­lig­he­ten vill nu Tra­fik­ver­ket bred­da kol­lek­tiv­kör­fäl­tet på E18. Tra­fik­ver­ket ut­re­der just nu möj­lig­he­ten att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten för bus­sar­na på E18.

Ti­di­ga­re har man byggt om vägre­nen till kol­lek­tiv­kör­fält i sö­der­gå­en­de rikt­ning på sträc­kor­na Vigg­by­holm-Roslags Näs­by samt La­häll- Dan­de­ryds kyr­ka. Men det­ta fält är smalt, vil­ket har lett till att bus­sar­na en- dast för kö­ra i en max­has­tig­het på 50 kilo­me­ter i tim­men.

Där­för vill Tra­fik­ver­ket att ett kol­lek­tiv­kör­fält ska byg­gas längs he­la sträc­kan mel­lan Dan­de­ryds kyr­ka och Ar­ninge, i bå­da rikt­ning­ar­na.

I dag finns två kör­fält i var­je rikt­ning, med det even­tu­el­la nya kör­fäl­tet blir det tre styc­ken. Det­ta skul­le på så sätt le­da till att ka­pa­ci­te­ten ökar och tra­fik­sä­ker­he­ten för buss­tra­fi­ken blir bätt­re.

På SL är man po­si­tiv till ett bred­dat kör­fält.

– Det för­bätt­rar fram­kom­lig­he­ten ra­di­kalt och in­ne­bär att man in­te fast­nar i bil­kö­er, så det ser vi fram emot, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­för­valt­ning­en. Han fort­sät­ter: – För­hopp­nings­vis le­der det till kor­ta­re res­tid om bus­sar­na in­te fast­nar i kö­er. Vi vill ju att fler ska åka kol­lek­tivt, och om vi ser de här för­bätt­ringsåt­gär­der­na in­ne­bär det att fler åker kol­lek­tivt. Då kan det hän­da att vi sät­ter in mer tra­fik.

En plan­lägg­nings­be­skriv­ning ska gö­ras, men det finns än­nu ing­en väg­plan el­ler start­da­tum för när byg­get kan bör­ja.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

BREDDAS. Buss­fi­len på E18 ska för­hopp­nings­vis breddas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.