De fles­ta tras­kar nog på som van­ligt

Svar till Le­na Bäck, Vallentuna Nyheter nr 43, om de nya gå-reg­ler­na:

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - För­ra veckan. Björn Sand­berg

1. Ing­en har häv­dat an­nat än att man skall fort­sät­ta gå på vänster si­da på väg/ ga­ta med for­donstra­fik. 2. Det som re­ge­ring­en be­stämt för gång­ba­nor är ing­en lag, det är en lud­dig och men­lös re­kom­men­da­tion: ”Om möj­ligt”, gå till vänster på gång­ba­na där även cyklar är tillåt­na. 3. 50 år ef­ter hö­ger­tra­fi­ken har Sve­ri­ges fot­gäng­a­re slut­li­gen vant sig vid att gå till höger på trot­to­a­rer, gång­ba­nor, per­rong­er och i trap­por. Nu för­vän­tas vi hål­la re­da på om gång­ba­nan är tillå­ten för cyklar, och då gö­ra tvärtom! 4. Jag skul­le vil­ja se var de finns, de fot­gäng­a­re som är så in­tres­se­ra­de och di­sci­pli­ne­ra­de att de hål­ler rätt på gång­ba­nans sta­tus, om den är skyl­tad gång- & cy­kel, ba­ra gång- el­ler in­te skyl­tad alls. De är sä­kert lätt räk­na­de, de fles­ta tras­kar på som van­ligt. 5. Det rör sig fak­tiskt om gång­ba­nor! Om cy­klis­ter tillåts där, bor­de det va­ra de­ras an­svar att in­te kö­ra på gå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.