Lyc­kat höst­lov­slan

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Sö­der­berg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

I El­ver­kets gam­la lo­ka­ler vid Val­len­tu­na gym­na­si­um är det tyst, det en­da som hörs är klic­ken från dator­mu­sar­na. Det är No­vas två da­gar långa lan som på­går.

Bor­den är pla­ce­ra­de som ett u, och från skär­mar­na blin­kar det i oli­ka fär­ger. Vid da­to­rer­na sit­ter sju kil­lar med hör­lu­rar och fo­ku­se­rad blick.

– Vi vill att så många som möj­ligt kom­mer hit och al­la är väl­kom­na. E- sport är enormt stort, att in­te gö­ra nå­got skul­le va­ra kons­tigt, sä­ger Christof­fer Hofver­berg, fö­re­stån­da­re på No­va.

Se­nast No­va an­ord­na­de lan* var för­ra jul­lo­vet, men ef­ter det har man tving­ats stäl­la in på grund av för få an­mäl­ning­ar. Nu vill man tes­ta igen.

– För­hopp­nings­vis an­ord­nar vi näs­ta lan ef­ter ny­år, vi får se om den här lo­ka­len är le­dig då, sä­ger Christof­fer.

Pre­miär­la­nar

I en av sto­lar­na sit­ter Wil­li­am Nyrén. Han är 13 år och har ta­git med sin da­tor och ga­mer­stol.

Själv spe­lar han tre tim­mar om da­gen, men har ald­rig va­rit på ett lan för­ut. När han såg en af­fisch i sko­lan om la­net, be­stäm­de han sig för att an­mä­la sig.

– Det här är förs­ta gång­en jag är på lan, det är kul och li­te an­norlun­da. Det finns många runt om­kring en, och vi snac­kar ibland, sä­ger Wil­li­am.

Han be­rät­tar att det är van­ligt bland kom­pi­sar­na att spe­la da­tor. Just nu är det Fort­ni­te som är in­ne. Vid bor­det har han chips, cho­klad, saft och ba­nan.

– Mam­ma sä­ger att man mås­te äta när man spe­lar, sä­ger han.

Sin da­tor har han köpt för peng­ar han fick ihop ge­nom att säl­ja jul­tid­ning­ar, och ga­ming­sto­len var en fö­del­se­dags­pre­sent.

Ska du gå på la­net igen om det blir nå­got?

– Lätt!

*Från för­kort­ning­en LAN, Local Area Network, vil­ket in­ne­bär att man har ett an­tal sam­man­kopp­la­de da­to­rer på ett stäl­le (för att, i det­ta sam­man­hang, spe­la spel).

FO­TO: ELLA SÖ­DER­BERG

NÖJD. Wil­li­am Nyrén är på lan för förs­ta gång­en och kom­mer ga­ran­te­rat gö­ra det igen.

LANLEDARE. Christof­fer Hofver­berg är fö­re­stån­da­re på No­va och vill att fler ska kom­ma på lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.