JOHN­NY DEPP & AM­BER HEARDS MA­GIS­KA PARADISBRÖLLOP!

VÄX­LA­DE RING­AR PÅ Ö I VÄSTIN­DI­EN

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

När skå­di­sar­na John­ny Depp och Am­ber He­ard skul­le gifta sig räck­te det in­te med en gång – de sa ja till varand­ra i två om­gång­ar!

På 51-åri­ge John­ny Depps pri­va­ta ö Litt­le Hall's Pond Cay i ex­o­tis­ka Ba­ha­mas skul­le vig­seln mel­lan ho­nom och flick­vän­nen se­dan 2011, Am­ber He­ard, 28, äga rum. Men ef­tersom ön lig­ger ut­an­för hem­lan­det USA fick stjär­nor­na gifta sig i för­väg för att det skul­le bli lag­ligt på papp­ret. Så fy­ra da­gar in­nan den sto­ra ce­re­mo­nin sa John­ny och Am­ber ja till varand­ra i sitt hem i Los Angeles.

– Det kom­mer bli en privat och en­kel vig­sel se­na­re, sa en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le då.

Ny­li­gen ös­te John­ny be­röm över sin kär­lek i en in­ter­vju i tv-pro­gram­met "To­day show".

– Hon är en un­der­bar kvin­na. Hon är vass och smart och så söt som man kan nå­gon­sin kan bli, be­rätt­de John­ny då.

KLÄDD I MCCART­NEY

Den 8 feb­ru­a­ri var det så dags för den sto­ra da­gen. På en av den lil­la öns strän­der, som är döpt ef­ter Am­ber, stod ett par­tytält i vitt tyg och fram­för det ett li­tet an­tal sto­lar. Med ha­vet som bak­grund lo­va­de pa­ret varand­ra evig tro­het in­för gäs­ter­na, där­ibland John­nys barn Lily-rose, 15, och Jack, 12, som skå­di­sen har se­dan sitt för­hål­lan­de med Va­nes­sa Pa­ra­dis. Bröl­lops­säll­ska­pet ro­a­de sig med att dricka drin­kar, spe­la mu­sik och snork­la un­der den lyckliga da­gen.

En­ligt upp­gift bar Am­ber en klän­ning de­sig­nad av Stella Mccart­ney.

– Stella har job­bat på klän­ning­en i fle­ra må­na­der, sä­ger en käl­la till saj­ten Pa­ge­six.

John­ny och Am­ber träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av "Rum di­a­ry" 2009 och för­lo­va­de sig i de­cem­ber 2013. Äk­ten­ska­pet med Am­ber är John­nys and­ra – han var gift med ma­ke­u­par­tis­ten Lo­ri An­ne Al­li­son mel­lan 1983 till 1985, och då var Am­ber in­te ens född! Så to­kigt det kan bli.

"HON ÄR EN UN­DER­BAR KVIN­NA" KÄR­LEK­SLYC­KA!

Ing­et mer hänga läpp, dags för bröl­lop för John­ny Depp! Skå­di­sen och hans 23 år yng­re kär­lek Am­ber He­ard är nu äk­ta makar!

Vig­seln äg­de rum på John­nys pri­va­ta ö i Ba­ha­mas, på en av strän­der­na som är döpt ef­ter Am­ber – Am­ber Be­ach.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.