SKARS­GÅRD ÄR KÄR I MAR­GOT ROB­BIE

HETT NYTT PAR!

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, GETTY IMA­GES

NTar­zan och Ja­ne för evigt! Vår svens­ke hunk Alex­an­der Skars­gård och hans "Tar­zan"-mot­spe­lers­ka Mar­got Rob­bie har fal­lit för varand­ra.

är det var dags för Sun­dan­ce Film Fes­ti­val i Utah ny­li­gen bör­ja­de ryk­ten flo­re­ra om att Alex­an­der Skars­gård, 38, och ”The Wolf of Wall Stre­et”-ak­tri­sen Mar­got Rob­bie, 24, ha­de bör­jat dej­ta. Den blon­da du­on träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ”Tar­zan” för­ra året och un­der två av fes­ti­va­lens par­tyn såg ögon­vitt­nen hur det minst sagt het­ta­de till mel­lan dem. På den ena fes­ten sa Alex en­ligt upp­gift till en dörr­vakt att han var där för att träf­fa ”en vän”.

– Den vän­nen var Mar­got, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

”True blood”-hun­ken sam­man­strå­la­de med Mar­got in­ne på klub­ben och satt med en stor grupp av hen­nes vän­ner. Någ­ra tim­mar se­na­re läm­na­de de lo­ka­len till­sam­mans…

FÖR­SÖK­TE GÖM­MA SIG

Kort ef­ter den förs­ta fes­ten åk­te Mar­got och Alex till en an­nan till­ställ­ning på natt­klub­ben 1Oak.

– De an­län­de ihop och de satt till­sam­mans. Och sof­for­na där är in­te alls sto­ra, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

Li­te se­na­re sågs stjärn­pa­ret stå och hu­ka sig i ett Dj-bås, men de göm­de sig in­te spe­ci­ellt bra då fle­ra per­so­ner en­ligt upp­gift såg dem hång­la.

– De full­stän­digt kas­ta­de sig över varand­ra, sä­ger käl­lan.

Vi som ha­de hop­pats på att få svinga oss i din kär­leksli­an, Alex!

Mar­got är mest känd för sin roll i fil­men "The Wolf Of Wall Stre­et", där hon spe­lar mot Le­o­nar­do Dicaprio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.