LIND­SAY BLIR HÄXA! "VILL HA KON­TROLL ÖVER SITT ÖDE"

Veckans NU! - - & FASHION BEAUTY - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Den oturs­för­följ­da skå­di­sen Lind­say Lo­han är trött på att in­te ha kon­troll – så nu tar hon sa­ken i eg­na, ma­gis­ka hän­der!

Lind­say Lo­han, 28, har in­te va­rit bort­skämd med tur den se­nas­te ti­den. Ny­li­gen drab­ba­des stjärnan av ett far­ligt vi­rus när hon blev bi­ten av en spe­ci­ell sorts myg­ga un­der en se­mes­ter på Bo­ra Bo­ra, och kar­riä­ren har in­te di­rekt blomst­rat. Nu har skå­di­sen trött­nat på sin till­va­ro och sägs där­för ha be­stämt sig för att bli häxa. En­ligt käl­lor vill hon in­vol­ve­ra sig i Wic­ca­rö­rel­sen (en mo­dern sorts häxa som ut­ö­var så kal­lad vit ma­gi, reds. anm.).

– Hon äls­kar tan­ken på att ta kon­troll över sitt öde och kun­na gö­ra troll­form­ler och lä­sa ta­rot­kort, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

SKA GE MER KRAFT

En­ligt upp­gift har Lind­say alltid va­rit ett stort fan av häx­rö­rel­sen och det oc­kul­ta. Bland an­nat ska hon ha bett en vän att sä­ga en troll­for­mel när hon sök­te job­bet som skå­de­spe­lers­ka i te­a­terupp­sätt­ning­en ”Speed the plow”.

– Det fun­ge­ra­de och nu är hon be­satt, sä­ger in­si­dern och fort­sät­ter:

– Hon har bör­jat få flyt på sa­ker och ting och tror att de här ud­da ta­lang­er­na kan hjäl­pa hen­ne än­nu mer. Li­lo är över­ty­gad om att det här kom­mer kun­na ge hen­ne mer po­si­tiv kraft i li­vet.

Frå­gan är, var kö­per vi ett troll­spö till Lind­say?

Abrakadabra simsa­la­bim, nu änt­rar Lind­say Lo­han ma­gins värld! "HON ÄR BE­SATT"

När Li­lo var på se­mes­ter ny­li­gen blev hon smit­tad av ett ovan­ligt vi­rus då hon blev bi­ten av en myg­ga. Sjuk­do­men ska ha va­rit drop­pen för skå­di­sen som nu vill bli wic­ca­häxa. "Hon äls­kar tan­ken på att ta kon­troll över sitt liv".

När Lind­say skul­le an­sö­ka om en roll i te­a­ter­pjä­sen "Speed the plow" bad hon en­ligt upp­gift en and­lig vän om hjälp att gö­ra en troll­for­mel så hon skul­le få job­bet. "Det fun­ge­ra­de och nu är hon be­satt", sä­ger en in­si­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.