MDA – ÄK­TA K EL­LER FEJK?

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Vec­kans­si­na­namn!stjärt,väl­for­ma­de­myn­tin­kast,denu!här­un­der­sö­ker­stjär­nor­naän­dor­bak­del.–me­när­ba­ken,kärtväl­dig­tär­barn­de­för­låt,kän­daäk­ta­harsa­ken.va­ra?mång­a­för

Khloé än­da har den se­nas­te ti­den sett ut som den bli­vit stör­re och stör­re.

för­sökt be­vi­sa med rönt­gen att hen­nes bak är äk­ta va­ra är det fle­ra lä­ka­re som mot­sät­ter sig.

myc­ke­tel­ler­pas­siplastik­ki­rur­gen­fet­tin­jek­tio­ner,det,äntligen"si­gex­i­ste­ran­de–trot­skyss30,tid­ning­en32,an­ting­e­nan­tag­li­gen­på­in­te­di­gom­bra­zi­li­an­på­att­min­sam­ma­kur­vi­ga­re­mång­a­kim,si­ni­be­römd",34-hä­lar­na!röv,inså­kropps­fett­s­tjärt.åri­ga­har­för­touch.but­tär­sätt­sä­ger­försom­dr.nu­det­ho­nän­re­a­li­ty­stjär­nan rap­par­denkhloés­lift.som­bru­no.bru­noärtror.im­plan­ta­tin­nan,gjort­hon­sys­ter­närso­me­nett­na­tur­lig,är­sä­ger­trans­plan­te­rasså­kal­lat­sä­ger­bra­zi­li­an­plastik­ki­rur­ge­ni­ni­rum­pan,butt­lift­reds.(mandr.anm.)cor­tés.an­vän­der­ef­tersom­si­gav­stjär­ten­re­dan rör

KIM KAR­DASHI­AN

Nic­ki Men att den är na­tur­lig är

– Hon har med störs­ta san­no­lik­het för­sto­rat den med im­plan­tat el­ler

Kim

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.