Två är ro­li­ga­re än en – el­ler?

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Det är tyd­li­gen in­te helt lätt att hål­la sig till ba­ra en part­ner i Dröm­fa­bri­ken. Finns det många vack­ra per­so­ner i om­lopp kan det va­ra svårt att hål­la käns­lor­na i styr.

Ge­or­ge Cloo­ney och Amal Alamuddins smek­må­nads­fas är över på rik­tigt. Ge­or­ge ryk­tas näm­li­gen ha ett gott öga för Scar­lett Jo­hans­son.

Scott Di­sick har va­rit till­sam­mans med Kourt­ney Kar­dashi­an i åt­ta år, men det hind­rar ho­nom in­te från att fö­re­slå helt sju­ka sa­ker för Kourtneys lil­la­sys­ter Ken­dall Jen­ner. Blädd­ra till si­dan 80 för att ta re­da på vad!

Nick Can­non nju­ter av sing­el­li­vet ef­ter att ha bru­tit för gott med Ma­ri­ah Ca­rey. När stjärnan be­sök­te Ja­mai­ca ny­li­gen stod tje­jer­na på rad, och Nick tog emot dem med öpp­na ar­mar.

Oav­sett om du är i ett mo­no­gamt för­hål­lan­de el­ler har fing­rar­na i fle­ra oli­ka kak­bur­kar sam­ti­digt hop­pas vi att du ska gilla det­ta smar­ri­ga nummer. Håll till­go­do!

Nu!-re­dak­tio­nen, So­fia,an­ja, Pau­li­na & Bella vec­kansnu@fri­da­for­lag.se

SI­DAN

80

SI­DAN

82

SI­DAN

40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.