Ta­tu­e­rings­för­ban­nel­sen

EF­TER KÄRLEKSGADDNINGEN:

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Al­la vet väl att en re­la­tion är dömd att miss­lyc­kas så fort man ta­tu­e­rar in sin äls­ka­des namn på krop­pen? Al­la ut­om Ca­me­ron Di­az ma­ke Ben­ji Mad­den, det vill sä­ga…

ABen­ji Mad­den och Ca­me­ron Di­az hann in­te va­ra gifta länge in­nan rock­stjär­nan val­de att döds­dö­ma äk­ten­ska­pet – med en ta­tu­e­ring.

tt ta­tu­e­ra sin part­ners namn är säl­lan en bra idé. Om för­hål­lan­det tar slut sit­ter bläc­ket där som en stän­dig på­min­nel­se om miss­lyc­kan­det. Än­då en­vi­sas många Hol­ly­wood­stjär­nor med att gö­ra det. Den se­nas­te i ra­den är mu­si­kern Ben­ji Mad­den, 35, som ny­li­gen gif­te sig med skå­de­spe­lers­kan Ca­me­ron Di­az, 42, ef­ter att ha dej­tat i ba­ra sju må­na­der.

– Vi kun­de in­te va­ra lyck­li­ga­re över att få bör­ja vårt nya liv ihop i säll­skap av vår när­mas­te familj och vän­ner, sa de i ett ut­ta­lan­de ef­ter bröl­lo­pet.

"GÖR ONT ATT TA BORT"

Strax ef­ter bröl­lo­pet choc­ka­de Ben­ji si­na föl­ja­re på Instagram med en ny ta­tu­e­ring på bring­an. I sto­ra, snirk­li­ga bok­stä­ver ha­de han valt att sät­ta fru­gans namn på pränt. Men kär­leks­hyll­ning­en kan va­ra bör­jan på slu­tet. I al­la fall om man ska tro sta­tisti­ken. Det finns näm­li­gen ett helt gäng kän­dis­par i Hol­ly­wood som bru­tit upp strax ef­ter att de ta­tu­e­rat in varand­ras namn på krop­pen.

– Vad dumt gjort! Nu blir det ju ga­ran­te­rat skils­mäs­sa, skri­ver en föl­ja­re till Ben­ji på Instagram.

Nick Can­non, 34, är en av dem som fått kän­na på den bitt­ra ef­tersma­ken ef­ter en spon­tan kär­lek­sta­tu­e­ring. Ef­ter upp­brot­tet från Ma­ri­ah Ca­rey, 45, var han tvung­en att ta bort den gi­gan­tis­ka namn­ta­tu­e­ring­en han ha­de på ryg­gen – och det vi­sa­de sig va­ra en gans­ka obe­hag­lig histo­ria.

– Ta­tu­e­ra ald­rig in nå­gons namn! Det gör fruk­tans­värt ont att ta bort om det tar slut, sä­ger han till tv-ka­na­len NBC.

Nu hål­ler vi tum­mar­na för att Ben­ji slipper ge­nom­gå sam­ma smärt­sam­ma pro­cess.

"DET VAR DUMT GJORT"

Ben­ji Mad­den och Ca­me­ron Di­az har in­te ens va­rit gifta i tre må­na­der, men re­dan nu bör­jar olycks­fåg­lar vis­ka om skils­mäs­sa.

Strax ef­ter bröl­lo­pet ta­tu­e­ra­de Ben­ji in Ca­me­rons

namn i sto­ra bok­stä­ver på bring­an. Nu ho­tas äk­ten­ska­pet

av "ta­tu­e­rings­för­ban­nel­sen". Många kän­da Hol­ly­wood­par

har näm­li­gen gjort slut strax ef­ter att nå­gon av

dem ta­tu­e­rat in den andres namn.

Ca­me­ron och Ben­ji ha­de ba­ra va­rit ihop i sju må­na­der när de gif­te sig.

Bröl­lo­pet hölls i pa­rets träd­gård i Be­ver­ly Hills ti­di­ga­re i år.

"TA­TU­E­RA ALD­RIG IN NÅ­GONS NAMN"

Ben­ji har gjort allt för att vi­sa för Ca­me­ron att han är en ro­man­tisk kil­le. Tatueringen var me­nad som en hyll­ning till hen­ne, men kan nu kom­ma att bli bör­jan på slu­tet.

En som har drab­bats av för­ban­nel­sen är Nick Can­non, som ta­tu­e­ra­de in Ma­ri­ah Ca­reys namn stort på ryg­gen. Strax där­på blev det skils­mäs­sa. Nu var­nar han and­ra för att gö­ra sam­ma miss­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.