Anistons svin­dy­ra kropp

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Nu av­slö­jas det hur många slan­tar som Jen­ni­fer Aniston läg­ger på sitt ut­se­en­de var­je må­nad, du lär få en chock!

"Vän­ner"-skå­di­sen Jen­ni­fer Aniston har en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de krop­par. Men sma­kar det så kos­tar det. En­ligt upp­gift läg­ger stjärnan över en mil­jon kro­nor på sitt ytt­re var­je år.

Låt oss bör­ja med det vik­ti­gas­te: hå­ret. 46-åri­ga Jen­ni­fer Anistons svall är en hel in­sti­tu­tion och har fans över he­la världen. Skå­de­spe­lers­kan vår­dar och put­sar si­na glam­mi­ga loc­kar med hjälp av sin pri­va­ta fri­sör Chris Mcmil­lan (man­nen bakom den iko­nis­ka ”The Rachel”-fril­lan!), som hon be­sö­ker var sjät­te vec­ka för den nät­ta sum­man av 8000 kro­nor per gång. – Jag öns­kar att Chris bod­de med mig. Han är fan­tas­tisk, har Jen­ni­fer sagt i en in­ter­vju med saj­ten Beau­ty.

MAS­SAGE FÖR STÖR­RE BRÖST

Krop­pen trim­mar hon med hjälp av yo­ga­in­struk­tö­ren Man­dy Ing­berâs. De trä­nar till­sam­mans tre gång­er i vec­kan och det he­la går loss på åt­skil­li­ga tu­sen­lap­par. Men en­ligt Jen­ni­fer är det värt varen­da kro­na.

– Ef­ter att jag bör­ja­de med yo­ga har mi­na ben bli­vit fas­ta­re och mi­na ar­mar star­ka­re. Det är en per­fekt kom­bi­na­tion av me­di­ta­tion och mo­tion, har hon sagt.

– Yo­ga är den ul­ti­ma­ta trä­ning­en.

Dess­utom ska stjärnan en­ligt upp­gift få re­gel­bun­den bröst­mas­sage för att hål­la bar­men fyl­lig.

KRI­STAL­LER FRÅN MARS

In­för var­je rö­da mat­tan-fram­trä­dan­de gör Aniston en spe­ci­ell pe­e­ling som ska få an­sik­tet att strå­la av lys­ter.

– Men det mest ex­tra­va­gan­ta är att hon an­vän­der en an­sikts­kräm med kri­stal­ler från pla­ne­ten Mars, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Kig Ind.

Vi­da­re läg­ger Jen­ni­fer var­je år över 100 000 kro­nor på smink, ögon­bryns­fix och spray­tan. Puh!

Var­je år läg­ger Jen­ni­fer Aniston drygt en mil­jon kro­nor på sitt ut­se­en­de.

"YO­GA ÄR DEN UL­TI­MA­TA TRÄ­NING­EN"

46-åri­ga Jen­ni­fer har en kropp som gör de fles­ta av­und­sju­ka.

"JAG VILL BO MED MIN FRI­SÖR" Yo­ga-gurun Man­dy Ing­berâs är bå­de per­son­lig trä­na­re och nä­ra vän till Jen­ni­fer.

Tutt­mas­sage är tyd­li­gen det hemliga kne­pet för en fyl­lig barm.

Hå­ret, som är hen­nes främs­ta kän­ne­tec­ken, får na­tur­ligt­vis ex­tra nog­grann vård.

Läg­ger man en mil­jon kro­nor på sin kropp var­je år är det klart att man får pry­da tid­nings­om­slag över he­la världen. Det har i al­la fall Jen­ni­fer fått gö­ra.

För att hål­la krop­pen i trim är det yo­ga som gäl­ler.

Man­nen bakom kult­fri­sy­ren "The Rachel" (känd från tv­se­ri­en "Vän­ner") är den som fix­ar Jen­ni­fers fril­la än idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.